4:20

Isa Mesihi Tanýaňyzmy

MP3

Salam gadrdan diňlejiler. Siz Isa Mesihi tanýaňyzmy? Käbirler bu soraga
“Howwa tanaýan”-diyip jogap berýar.”Men ol hakda tiz-tiz ökäp
dürýan,jemagata barýan”-diyarler.Yone ýüreklerinde bir näme ýetişmaýan
ýaly. Ynsan uçin iň möhüm zat name? Käbirler uçin maşgala,ýene başgalar
uçin bolsa özünuň işi.Hudaýa hyzmat edýanler uçin bolsa hyzmat etmek
möhüm.Hudaýa hyzmat etmek möhüm deýanler maşgalasyny hem unutmaslyklary
gerek. Mark 10 bap 17-20 aýatlarynda oraň ajaýyp bir waka ýazylan. Edýan
her bir işiňizde çäk bolmagy gerek.Maşgalaňyza alada etmekde hem Hudaýa
hyzmat etmekde hem kada amäl ediň.Eger maşgalaňyza alada edýan bolsaňyz
oraň gowy iş edýaňyz.

Çunki maşgalaňyz mätajliklerini kanagatlandyrmak uçin durnukly zahmet
edýaňyz.Emma şo bilen bille Hudaýi hem ýatdan çykarmaň.Mukaddes Kitabyň
Mark kitaby 10 bab 17-20 aýatlaryndaa bir oglan barada ýazylan.Ol oglan Isa
Mesihyň ýanyna ylgap gelip:” Eý,ýagşy Mugallym! Men baky ýaşaýşy miras
almak üçin näme etmeli?”-diyip sorady.”Isa oňa:” Sen Onuň ….
tabşyryklaryny bilýarsiň… şolara amäl et”diyip jogap berdi Ýanky adam:
Oňa :”Men ýaşlygymdan bäri bularyň baryňy berjaý edip gelýarin”-diydi. Isa
Mesih ol oglanňy ýaratyb galdy.Çunki ol kiçigöwünli we Hudaýyň kanunlaryna
tabundy.Emma ýüreginde bir näme ýetişmýan ýalydy. Isa oňa söýgiden doly
mähir bilen seredip:” Git-de,nämäň bar bolsa satyp,garyplara paýla,şonda
gökde hazynaň bolar.”diydi.

Luka kitabynda ýazylanyna görä ol oran baý yigitdi.Ol Hudaýyň pätşalygyndan
ony togtatyp düran zatdan azat bolmagy gerekdi.Ýigit Isanyň sözlerini
eşitenden soň şähty düşdi we öwürülip gitdi.Siz Hudaýi oran gowy
bilýaňyz.Ol hemişe hem biz eşitmagi halan gowy sözleri aýtmaýar.Kä wagt
Onuň sözleri ýakymsyz bolýar we göwnümizi agrytýar.Isa bu ýigitni ýaratyb
galan we Özi bilen bille Asman pätyşalygynda bolmagyny halandy.Emma ýigite
Hudaýyň söýgisi etişmedi.Ol Isa Mesihi diňe mugalym hasiýetinde
tanýady.Hudaý hasiýetinde entek tanab bilenokdy.Isany tanamak uçin oňa
baýlygy päsgel berdiOl Isa Mesihyň sözlerine amäl etmekden görä baýlygy
bilen galmakny saýlady.Şol ýerde bir sorag döreýar.Kişiniň baý ýa-da
garypdygyny nadip bilmek mumkin/baý adam özünde näçe pul bardygyny
bilmeýar.Garyp bolsa bilýar.
Käbirler öz işine,başgalar bolsa maşgalasynyň işlerine,ýene başgalar
çendenaşa Hudaýyň hyzmatyna berilip gidenler. Hudaý olara ýollab”Saňa bir
zat etişmaýar”-diydi. Biziň haýatymyz özümuze kämil gorünýar. Jemagata
barýas,Mukaddes Kitab ökaýas,sogap işler edýas,emma bary-bir bir zat
etişmaýar. Hudaýa etişmaýan zady bilmek uçin ybadat ediň we ryhyý
haýatyňyzy kemilleşdiriň.Hemme zadymyz bolsa-da nazarymyzda Hudaýyň aýdan
hemme işlerini berjaý edýan ýaly duýulsada bir zat bary-bir bizi Hudaý we
başgalar bilen hakyky aragatnaşyk etmagimize böwet bolmagy mumkin.Hudaýi
bilmek uçin oňa ýakynlaşmak we galblarymyzy bermagimiz gerek.Hiç zat Ondan
daşlaşmagymyza sebäp bolmasyn.Gadrly diňlejiler. Hudaýa ýakyn bolan
ynsanlar hakynda bilmagi isleseniz biziň saýtymyza girip bu barada bilip
alyň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top