4:35

Günäkär aýal

MP3

“Şonuň uçin Men saňa aýdýaryn bu aýalyň köp günäleri bagyşlanandyr. Çunki
onuň söýgüsi köpdyr. Çünäleri az bagyşlananlaryň bolsa söýgüsi azdyr”(Luka
7:47).
Salam. Bugun Luka 7 bab 36-50 aýatlarynda getirilen günäkär aýal hakynda
söhbetläşmagi laýyk gördik. Şaherde kimdyr günä etse oňuň günasi önçe
belli bolup gitmaýar.Çunki köpçilik oz-özi bilen meşgul. Biri bilen biriniň
işi ýok. Emma obalarda-nä? Eger obada kimdyr günä ýoluna girsa bundan hemme
tizda habar täpýar we hemma oňy eli bilen görkezýan bolýar. Hemma ondan
özüni alyp gaçýan bolýar.Isa Mesih ýaşan döwrda hem günäkärligi bilen
tänälan aýallar köp bolan. Emma olar arasyndan biri Isanyň onüne gelmäga
batyrgaýlyk etdi.

Geliň bu aýal hakynda söz başlaşdan oň onuň ýagdaýyna girip göreýliň.Aýal
nahilli sebäpler bilen bu ýola girani mälim däl,yone edýan işi günä ekenini
aňlab eten.Ol günäleriden azat bolmagy,başka adamlar ýaly haýat geçirmägi
şeýle bir halardy şoniň uçin Simon farziýnyň öýine barmaga ýüreklik etdi.
Adamlar oňy eli bilen görkezib pyşyrdaşlaryna hem Isanyň onune barmak
oňaýsyz ekenliginede garamasdan bardy. Barmaga oňy näme mejbur etdi? Biz
günäkärligimizi düýanymyzda näme edýas? Özümizi Hudaý huzurina
barmakdan,günälerimize töbä etmakdan töhtatyb bilýasmy?Asla ýok. Onda hem
şeýle ýagdaý bolan.Ol günäkär dürmüş ýagdaýynda ýaşardy.Eger oňa nysbatan
ulanylan “günäkär” diýan söziň asl manisyna gözlesek bugungi kynda biz hem
ulanylýan söz gelip çikýar.

Bu sözyň asl manysy “palçyk” dy.Çindan hem zinäkärler nahilli palçykda
ýaşaýanyny bilýarlar.Yone hemma hem şol palçykdan çykyb Isa Masihyň onune
gelmani öýlamaýar. Ol geldi.Dine gelman özüni Isa Mesihyň aýaklary aşagyna
zyňdy,möňňürib aglamakdan özüni togtatyb bilmedi. Göz ýaşlary şeýle
guýulyp geldi we Isa Masihyň aýaklaryny nemledi.Halypanyň aýaklary
nemleneni göran aýal howlukmaçlyk bilen ony saçlary bilen guratmäga
başlady. Buny özi bilmän ýagdaýda eden bolsa giň däl.Onuň nieti Isa Mesihä
höşboý ysly atyr ýag çalmakdy.Yone onuň onüne gelenson ozünyň çyndan hem
günäkärligini ýüregi bilen düýup Isa Mesihyň gudratly, hudaýlykly asl
şahs ekenini aňlab özüni tutub bilmedi.Atyr ýagy çalmagy hem ýaddan
çikardy.

Isa Masih näme etdi? Ol eger adatý adam bolonda bu günäkär aýalyň özüne
ýakynlaşmagyna,özüne degmaga yol goýmasdy. Adatý adamlar şonuň ýaly
edenler. Emma Ol günäleri bagyşlaýan Asyl şahsdy.Aýalyň göwnünde nämeler
geçýanyny günälerine çyndan hem töbä edip gelenini bilerdi.Şonuň uçin hem
aýala:”Günäleriň bagyşlandy”-diydi.Aýal edil şonuň uçin gelipti.Günäli
haýatdan azat bolmak,başkalar ýaly ýaşamak uçin gelipti.Isa bolsa ene aýala
:” Ynançyň seni halas etdi,sag-aman bar”-didi.Uns beriň aýalyň Isa bolan
söýgisi däl Isanyň günäkär aýala bolan söýgisi we aýalyň ynançy oňy
günälerinden halas etdi. Haçan günäleriňiz size azap berse Isa Mesihyň
onune gelmekden we biziň saýtymyza girmekden utanmaň. Baş usüne .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top