MP3

Salam gadrly doganlar. Siz bilen bir näçe gezekden bari Mukaddes Kitabdaky
şahslar hakynda söhbet alyp barýas. Eger geçen söhbetimizi dyňlaň bolsaňyz
Nehemýa paýgember hakynda maglumat beriptik.Nehemýa pars patşasy köşkinde
sakylyk ederdi. Sakýlar oraň möhüm we abraýly kişilerden bolan.Nehemýa
saký boluşdan başka onuň gelip çykyşy patşalar nesiline degişli.Ierusalim
ýumrulan hakynda eşitenden soň gaty ezýet çekýan Nehemýadan Şä gaýgysynyň
sebäpini soranda ol düşman ätä-bäbälärynyň guburlary haraba öwüruptiler
diyip jogap berýar. Tarihyý esaslara görä diňe Şälar nesili Ierusalimä
jaýlanan.

Diýmek ýokaryda aýdyp geçenimiz ýaly Nehemýa pätyşä ýakyn we göze gorunan
bir wezipede işlaýanyndan başka pätyşalar nesilne degişli bolan. Patşä
ondan gaýgysynyň sebäpini söran eken Nehemýa patşä jogap bermesden oň
Hudaýa ybadat etdi. Edil şol wakadan biz Nehemýa bilen özümiz aramyzdaky
meňzeşlikni görmägimiz mumkin. Biz hem özümiz uçin möhüm bolan bolan biz
zady başlyklarymyza aýdyp islan zadymyza etişmekden oň Hudaýa ýüz tutýas.
Başlyklaryň ýüregini ýumşatmagy biz etmekçi bolan iş amala aşmagyny sorap
Hudaýa ýuz tutýas.Nehemýa pätşalar nesilinden,patşänyň möhüm kişilerinden
biri bolüşuna garamasdan Hudaýa daýanan.

Onuň razyçylygyna,ýardamyna garaşan. Patşa oňa Ierusalimy dikeltmek uçin
barmaga rugsat berdi. Pätşa onuň sözlerinden Nehemýa çyndan hem
Ierusalimdan ekenine şubhelenmedi.Oňa ynandy. Şä serkerdeleri Sanballat we
Tobiani hem Nehemýa bilen bille iberdi.Sanballat Moablik ýa-da Efraim
taýpasyndan gelip çykan bolmagy mumkin.1908 ýylgy ekspedisiýa wagtynda
eýýamymyzdan oň 408 ýylda Sanballatnyň Samariýä hökümdarlyk edeni mälim
boldy. Sanballatyň baş maslahatçysy Tobia bolsa Pars dowlatinda gul
bolup, soňra Şänyň dykgatyna mynasyp bolup Ammona hökümdar edip
taýynlanan. Onuň ady :”Ýahwe-göwy”-diýan manyny bildirýar. Oloryň ikkisi
hem Ierusalim diwarynyň diklenişiden howsaladylar.Çunki Ierusalimyň
berkitilmägi Samariýa uçin howp döretýady.Olor şaheri gaýta dikeltmek
wagtynda Nehemýa gaty garşylyk etdiler.

Yone Nehemýa harakerinyň iň gowy taralarynyň biri -ol hiç haçan Hudaýyň
maksatyna garşy duranlar bilen ylalaşmasdy. Köne Äht Kitabynda Nehemýa
ierusalim diwarini dikeltmak wagtynda tiz-tiz Hudaýa ýüz tutany ýazylan. Ol
tä Taze Ahtda ýazylany ýaly “Hüşgär bolup ybadat etdi”. Dynygsyz
garşylyklar,duşman tarapyndan Ierusalim diwarynyň bitmagine
garşylygy,doganlarnyň bitewsizligi ony ryhyý ýagdaýdan çaşyrdy. Ol gaty
düşkunlige düşdi. Yone Hudaýyň goldawy bilen ene aýaga durdy.ol onkiden
hem gaýduwsyz bolup,diwar gurylyşygyny tamamlady. Ierusalim diwarynyň
bitmagina Hudaý we Nehemýanyň billelikdaky hereketleri sebäp boldy.Bugunki
gunda bize näme etişmýandygyny bilýaňyzmy? Hudaý bilen bilelikde bir pikr
bileen hereket etmak.Nehemýa bolsa işinde maksata etişmek uçin Hudaý bilen
pikirdeş bolup işemek gerekdigini duşunib etipti. Mukaddes Kitabdaky
şahslar haýatyna gyzyksaňyz biziň saýtymyza girip göruň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top