MP3

Malahiýa paýgember kitapy Zakariýa kitapyndan soňky oründa ýerleşdirilen.Malahiýa paýgember ady “perişde Hudaýyň ilçisi”diyen manyny aňlatýar.Ol Ewreýler paýgemberi bolup onuň tiredäşlary Hudaýyň emrlerini berjaý etmanlerinde oloryň edenlerini äşgär edendi.Boýun egmeýan dikdüş halka Hudaý Malahiýa paýgember arkaly sonky gezek Köne Äht geplerini ýadlaryna salýar.Malahiýa paýgemberiň anyk haýsy döwürde ýaşap geçeni bize malim däl.Takmynlara göra Malahiýa paýgember Haggeý we Zakariýa paýgemberlerden 100 ýyl soň ýaşan.We ol Ezra,Nahamiýa paýgemberleriň zamandaşy bolan.Şonuň uçin hem onuň ýaşap geçen döwri takmynan aýamyzdan oň 450-400 ýyllara dogry gelýar diyerler.Bu wagtlarda ýahudiý halkyň galan ýesirleri ýesirlikden gaýtyp gelen wagtlarydy.Galan ýesirler eýamymyzdan oň 539 ýyllarda Haggeý we Zakariýa paýgemberleriň başçylygynda gaýtyp gelýar we ybadathana gaýta diklenýar.

Eýamymyzdan oňki 520-516 ýyllarda bolsa 60 ýyl geçip Yezra gelýar we halkyň milliý haýatyny dikeltýar.Ondan 13 ýyl geçip bolsa Nahamiýa paýgember gelip Ierusalim diwarlarynyň weýaran bolan böleklerini dikeltmaginde baş bolýar.Şonuň uçin Malahiýa paýgember gelininçe ýahudiýler öz watanynda 100 ýyl ýaşaptylar. Şoňa seretman halk Hudaýyň öýune degişli hormatsyzlyk bilen seredýady.Gurbanlyk edişleri awwalky Hudaý aýdan kadalaryna esaslanyp geçirilmeýady,ruhanyýlar hem ýonekeý bir hyzmat edýalar.Halk önkisi ýaly sadyklyk bilen uşr aýyrmýady, başga göňşylar bilen göşülup awwalki günali däp-dessurlerini berjaý edip ýörýarlar.

Şol görünişde Hudaýyň halky öz adatlaryndan ,Hudaý beren kanun kadalarydan çete çykyp gitdi.Malahi paýgember bolsa Masihyň gelişi hakynda welilik edip Hudaýyň höküm güni ýakynlygy hakynda düýdurandy.Malaki paýgember öz kitapynda Ýakup we Esowdan gelip çykan halk hakynda aýdýar.Bu ikki halk hem babyllar tarapyndan weýran edilen,soň Ysrayl halky gaýta dikelen bolsada edem halky weýran bolanynçenli galdy.Halkyň Hudaý öýine gurbanlyk etmek uçin hassa,kemçiligi bar bolan haýwanlary getirip Hudaýy nagile eden.Şol bir wagtda öz pätyşalaryna bundan ýagşyrak sowgatlar getiren.Malakiy halknyň Hudaýa degişli nadogry hereketini görup bir gun gelip hemme halklar Hudaýa sejde edişini onünden aýtdy.

Ysrayl halky ruhanyýlary halky Hudaý ýolundan ýoramaga Hudaýyň kanun kadalaryna öwretmaga taýynlanan bolsada birinji bolup olaryň özleri Hudaýa hormatsyzlyk etdiler.Olor özlerine egriligi,edepsizligi, adet edip aldylar.Halk arasynda ruhanyýnyň sňziniň gadry galmady.Ysraýyl halky erkekleri öz aýallary bilen aýryly’p ba’ga dindaki aýallara öýlendiler.Malakiý paýgemberiň aýdy’ynçe bir gun gelip Hudaý oloryň hudaýyň kanunlaryna boun egmekden näme peýda dien geplerine degi’li jogap gaýtarýar. Malahiýa paýgember u’r bermesligi Hudaýdan ogurlamak diyip aýdýar.Halk oňkisi ýaly Hudaýa ynanmaýar.Malahiýa paýgember bolsa olara garab duruň we gorýanyz Hudaý sonunda özünuň sadyklygyny gorkezýar diydi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top