MP3

Salam gadrly diňleýjiler. Bugunki söhbetimiz Pinehas diyen kişi hakyna
bolýar. Yok,yok bu siz oýlan ruhanyý Elahyň ýaramsyz ogly Pinehas däl.Bu
Pinehas Musanyň agasy Harunňyn agtykgy bolýar. Şeýlelikde bu Haruňyň agtygy
Pinehas hakynda näme bilýas? Musa hakynda bilýas,agasy Harun hakynda
bilýas,yone onuň ogly ýa-da aktygy hakynda hiç zady bilmýas.Hudaý Haruňy we
onuň ogullaryny Mukaddes çadyra ruhanyý edip taýynlapty.Oloryň çäkgine hiç
hilli ýer düşenokdy.Olor bir ýere eýe bolman Hudaýyň ybadathanasynda
hyzmat edýadylar.Horun äwlady islan ýerinde ýaşap Hudaýa hyzmat etmagi
mumkindi.Ýeşua halka baştutanlyk eden wagtda Haruňyň ogly Elgazar Mukaddes
çadyrda ruhanyý wezipesine berjaý edýady.
Elgazar Pinehasyň atasydy.Ýeşua bilen Elazar olip gidenson,halkny
dolandyrýan adam galmady.Pinehas halkny dolandyrýan ukupa eýe bolman
gerek.Pikrimizçe aslynda halknyň mukaddesligine aladalanmak,olary
günalerinden gaýtarmak ruhanyýnyň işi.Yone Pinehas bu işe jan çekman
gorunýar.Mukaddes Kitapyň hiç bir ýerinde Pinhosyň halky günaden gaýtarmak
uçin eden hereketlerini gormeýas.Mukaddes KitapPinehas hakynda şeýle
diydi:” Harunyň ogly Elgazar hem öldi, ony Efraýym daglygynda, öz ogly
Pinehasyň Gibga galasynda jaýladylar.”(Ýeşua 24:33)Diymek Pinehas Gibga
şäherinde ryhanyýlyk eden.

Eger ol öz wezipesini gowy berjaý eden bolonynda,adamlary günaden gaýtarmak
uçin dyryşmaklyk bilen hereket edende Gibgalyk bunuň ýaly peselip gidmän
bolordy.Gibga halkynyň eden günaleri oloryň ruhanyýsy nahillidigini
görkezýar.Ol hem tä Eremeýa paýgember ýaly öz halky uçin Hudaýa ýalbarsa
bolordy.Belki ýalbarandyr,emma Mukaddes Kitap bu hakda hiç zat
dimeýar.Takmynymyzça Pinehas”aç garnym –tynç gulagym”,ýa-da”sen maňa
degma,men saňa degmýan”diýan adamlarda taýpasyna girýandyr.Ol ruhanyý
hökmunde göze gorunýan işler edende Mukaddes Kitap hem bu hakda aýdan
bolordy.Ol halky uçin gaýgy-alada edip Hudaýdaň geljek jezasyndan gutkaryp
galanynda halk bunuň ýaly ýigrenji, günä el urmasdy,belki.
Näme bolonda hem Mukaddes Kitapda onuň eden işleri ýazylmadyk.Şeýle bir
Gibgodaky ybadathanada ruhanyýlyk wezipesini berjaý edeni hakynda
ýazylan.Mukaddes Kitap şeýle diydi: «Şonda ähli ysraýyllar tutuş halk
bolup, Beýtele bardylar. Olar oturyp, Rebbiň huzurynda agladylar we şol gün
agşama çenli agyz beklediler. Mal soýup, Rebbe ýakma hem-de salamatlyk
gurbanlygyny berdiler. Hudaýyň Äht sandygy şonda şol ýerdedi we oňa Harunyň
ogly Elgazaryň ogly Pinehas ýolbaşçylyk edýärdi. (Ysrayl serdarlary20:26-
28). Mukaddes Kitap Pinehas hakynda “ýolbaşçylyk edýärdi”–diydi.Ryhanyýňyň
wezipesi Äht sandygyna göz-gulak bolmak,ybadathanada gurbanlyklar
etmek, halk bilen Hudaý arasyndaky araçylyk etmekdi.Yone ol halkny dogry
ýola başlap Hudaýa gaýtarmak barada hiç bir iş etman.Ine şu onuň hatasydy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top