4:06

Maşgalanyň puly

MP3

Salam hormatly diňlejiler siz bilen ýene radio tolkynlary arkaly
düşüşyp düranymyzdan biz oran şat. Ezizler bugun siz bilen hemmemiz uçin
möhüm bolan mowzuk,ýagny maşgala ouly hakynda söhbetleşmekçimiz.Dogrysyny
boýun alyp aýtmagymyz gerek maşgaladaky jenjeliň gelip çykyş sebäplerinden
biri pul meselesine baryp direlýar. Ýa-da är, kä bir wagt bolsa aýal hem
maşgaladaky puly gereginden artyk ulanyp iberse öýe gelenden soň hökmän
maşgalada jenjel gelip çykýar. Şol ýerde bir wakany aýdyp geçmagi özümüze
göwün etdik. Bir dostymyz pul meselesi boýunça öz aýaly bilen dinywsyz
jenjelleşýady.

Bir güni äriniň başyna bir pikir gelib galdy we olar -är özi uçin,
aýaly bolsa özi uçin pul tapyp dynç ýaşamaga ylalaşdylar. Olor
häziraçenli her biri özi uçin pul tapýar. We özleri islan zadyna islänçe
ulanmaklary mumkin. Olor biri biri bilen hiç haçan pulyň hany diyip
soramaslyga gelişen. Pikrimizçe bu hem dogry yol däl. Maşgalada işlap
tapylan pul elbetde bir umumyý jemlenmegi gerek. Belki haçandyr şol
maşgalada hem şol terib karar tapar.Yone geliň olora azar bermäýliň.Her
biri özi islänçe haýat geçirip dursun. Eziz diňleji eger maşgalada
bereketlilik bolmagyny isleseňiz hemişe tapylan pul serişdelerini örtä
täşlamaly.Diňe gerekli bolaň möhüm zatlarňy satyn alyň. Puly ätýajlamaň
harç etmek elbettde garyplygy özi bilen bille alyp gelýar.

Halkymyz danalyk bilen aýdan bir gepi bar: Az-azdan iýip barsa dag
hem omurular.Bu diýeni biperwaýlyk maşgala girdejisini tiz gutaryp
galmagyny subut edýar. Biz elbetde çagalarymyzy hem ýaşlygyndan puly dogry
harç etmäga öwretip barmagymyz gerek. Möhümy puly gadrlamagyny
öwretmägimiz gerek.Diňe şonda biz çagalarymyzy puly dolandyrmagy öwrenmaga
mumkinçilik beren bolýas. Eziz diňlejiler maşgalamyz uçin hemişe Hudaýdan
bereket soramana çekinmaýliň. Eger biz tüýs ýürekden sorasakElbetde Ol
amäla aşyrmaga taýyn. Bundan başga tapan puluňyzdan ondan bir bölegini
bölüp aýrmaga adatlanyň.Çunki ine şol siz zahmet edip tapan pullar hem
Hudaýňyky/Ol siz hakyňyzda alada edeni uçin size şol pullary kimldir arkaly
berýar.

Her gezek aýylyk alanyňyzda Hudaýa alkyş aýdmak ýadyňyzdan
çykmasyn.Elbetde Hudaý özi size beren pul serişdelerini nazarat etmägi
halaýar.Şonuň uçin hem ezizler pulyňyzy maksat bilen harçlamaga
adatlanyň.Eger maşgalaňyza harçlýan pulyňyzdan daşary puluňyz bolsa hiç
şübhelenmesden ony ýygnap baryň we maşgalaňyz uçin peýdaly zat satyp
almagyňyz mumkin.Meselen kir ýuwulýan maşynmy? Ýa-da çagalaryňyz we
özünuz uçin kompýuter satyn alyp boş wagtlaryňyzda kompýuter öwrenmägiňiz
mumkin.Ezizler pul serişdeleri siziki siz ony ozolky gepleşimizde
aýdaňymyz ýaly öz islegiňiz boýunça ulanmagyňyz mumkin.Yone puly nädogry
ulanmak netijesinde maşgalaňyz girdejizi zelel görüşi anyk. Şonuň bilen
ezizler bugunki mowzugumyzy tamamlýas. Sonky gepleşigimizeçenli sag aman
bolunlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top