4:15

Isa-ýol, hakykat we ýaşaýyş

MP3

Salam eziz aga-iniler we uýalar.Ybadata bagyşlanan programmamyza höş
geldiňiz.Ezizler, hezret Isa kim? Bu barada hiç öýlap
gordüňizmi? Howwa,dogry, Ol Hudaýi ozünde tymsal eden mukaddes ynsan
bolan.Emma hezreti Isa hakynda oýlasam Ony ýol,hakykat we ýaşaýyş ekenini
gorýan.Bu bar gep ezizler.Çunki men Mukaddes Kitabdaky her bir söze
ynanýan. Bu hakda Ýhanna höşhabarynyň 14 babynda ajaýyp aýatlar bar. Geliň
olary size ökäp bereýin.Isa oňa didi- “Ýol,hakykat we ýaşaýyş
Mendiriň.Mensiz hiç kim Atanyň ýanyna baryp bilmez. Meni çyndan tanasaňyz
Atamy-da tanarsyňyz. Indi Oňy taňaýarsyňyz,Ony gördüňiz” Filip Oňa: «Rebiý
Atany bize görkez,bize şol eterlik”diydi .Isa oňa şeýle diydi: ”Eý Filip
,Men siziň bilen şeýle köp wagt bolsam-da,Meni tanamadyňmy?Meni gören Atany-
da görendir.

Seniň “Atany bize görkez” diýmäň näme? Meniň Atadadygyma, Atanyň hem
Mendedigine sen iman etmeýärsiňmi? Size dogrusyny aýdýaryn Maňa iman eden
Meniň bitiren işlerimi-de bitirer,hatda bulardan hem has beýik işleri
bitirer. Sebäbi Men Atanyň ýanyna barýaryn. Atam Ogly arkaly şöhratlanar
ýaly, Meniň adym bilen näme dileseňiz,dilegiňizi bitrerin. Hawa,Meniň adym
bilen Menden näme dileseňiz,dilegiňizi berjaý ederin.”(Ýhanna 14) Nahilli
ajaýyp aýatlar.Isanyň hakyký şagirdi we izdaşi uçin Isa ýol,hakykat we
ýaşaýyş bolmagy tabyýgydyr. Tebigyý bolyşy gowy,yone bu zat şeýle bir
tabigyý bolup giden biz buny ýadymyzdan çykaryp goýars. Bu hakda bir näçe
bar ökan bolsak hem bu hakykatyň tagamy agzymyzda galman.Ýaşaýyşyň
teşwişleri-kynçylyklary gelende Isaä hemme unsumizi garatmagyň ornuna
haýatdan nalamagy başlaýas.

Ezizler, geliň, bugunki ybadaty edil şol mowzuga garatsak. Ynha şol
ýol,hakykat we ýaşaýyşymyz bolan Rebbimiz Isä butin unsimizi garatýas.
Isleseňiz ybadatymyza şärik boluň,çunki billelikde aýdylan ybadat
guýçlirekdyr. Asmandaky Atajan,Seni şeýle diýp atlandyrýas,emma Sen asmanda
bolsaň hem,Seniň söýgiň we Ruhyň hemişe bizler bilen billedyr.Hudaýym,ahyr
Isa sende bar bolan,biz buňa ynanýas.Ynananymyz uçin hem biz Saňa Isa
adyndan ýüzlenib bize ýol,hakykat we ýaşaýyşny amala aşyrmagy öwret.
Seniň adyň Ogluň Isa arkaly şohratlanyb gelýar.Hudaýym Sen bizi şonuň ýaly
perzent edip terbiýe ber,biz hem köp ajaýyb işler edip,mukaddes adyňgny
adamlar arasynda şöhratlandyraýlyň. Aramyzdaky mähr- şöýgini goren
kalblar şo täsinliklere eýe bolup Sen eziziň adyna minetdarlyk
getisin.Hudaýym bizi Öziň merhemet et,nirede bolsak,näme etsek ynha şol
hakykatyňa daýanan ýagdaýda edaýliň.Hudaýym Mukaddes Adyň sonky demimizeçe
mukaddes bolsun.Omin.
Ezizler men bilen bille ybadat edeniňiz uçin sag boluň.Egerde sizde hem
ybadat mätajligi bolsa,bize bu hakda biziň elektron menzilimize habar
ýollaň.Biz siz uçin billelikde ybadat edýas.Adlaryňyz efira
göýberilmaýar.Rebbimiz merhemeti hemaňize ýar bolsun ezizler.Hoş sag-aman
boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top