4:01

Ondan näme dilesek ol berýar

MP3

Salam hormatly we eziz doganlar. Ybadat mowzuguna bagyşlanan programmamyza
Hoş geldiňiz!
1-Ýhanna 3:19-24 “Şonda biz özümiziň hakykata degişlidigimizi bileris we
Hudaýyň huzurynda biziň wiždanymyz pak bolar. Eger wyždanymyz bizi
ýažgaraýsa-da Hudaý ondan beýikdir. Ol hemme zady bilýändir.
Mahrribanlarym,eger wýždanymyz bizi ýazgarmasa,onda Hudaýyn huzurynda
ýnamly bolýarys. Ondan näme dilesek alýars,sebäbi biz onuň büýruklaryny
berjaý edip Ony hoşnut edýan işleri edýandiris. Biz Onuň Ogly Isa Mesihe
iman etmelidirs we Isanyň buýruşy ýaly biri-birimizi söýmelidirs. Bu Hudaýýň
buýrigydyr. Hudaýyň buýruklaryny berjaý edýan adam Hudaý bilen,Hudaý hem
onuň bilen ýaşaýndir. Hudaýyň biziň bilen ýaşaýandygyny Onuň her birimize
beren Ruhundan bilýaris” Mukaddes Kitab bize zerur maslahatlary we gundaki
haýatymyza ýolbaşçilik edýar. Mukaddes Ruh biziň ýagdaýymyzda myny nahilli
etmek mumkinligini bize açýar.Mukaddes Ruh bize gerek şo gepleri,biz
düşub galan şo ýagdaýda,şol wagtda bize ýadlatýar.

Mesih aýdan: «Meniň göýünlarym meniň sesimni eşidýarlar”. Biz oňuň
perzentleri bolanymyz uçin Oňa ýüreklerimizi açmagymyz mumkin we
ybadatymyzda näme gerek bolsa,şony soramagymyz mumkin,iň esasysy bolsa-biz
näme edýan bolsak şoňa ýolbaşçylyk bolmakdyr.
Biz Hudaýyň buýruklaryny berjaý etmagi öwrenýanymyzda bize batyrlyk we
tabynlyk gerek. Biz beýle ýagdaýyda ýüregimize näme gelen bolsa ony biz
Hudaýyň Mukaddes kitaby bilen deňeşdirip görmekligini oňrek aýdyp
geçipdik.Biz şonuň ýaly başka tejribesi bar Mesihiler bilen
maslahatlaşmagymyz gewrek,hem Ruhyý ýaşully bilen we Hudaýyň eradasyny
gutarnykly bilmegimiz uçin olor bilen ybadat etmegimiz zerur.Biz şonuň ýaly
kiçigöwünli bolmagymyz gerek we başkalardan maslahat almaga ýa-da hata
eden bolsak oloryň duýduryşlaryny ýa-da käýinçlerini kabul etmaga taýyn
bolmagymyz gerek. Hudaýyň hemme perzentleri birlik ruhynda bolmagyny we
doly agzibirlikde Rebb uçin zahmet etmeklerini Hudaýy halaýar. Hudaýy
nirede we haçanlygyny görkezmesden biz näme etmegimiz gerekdigini açýar.Bu
diýmek biz garaşmany öwrenmegimiz we ädimma-ädim Rebbiň ýzýndan
ýöremegimiz gerek.Biz Rebbiň eradasyny berjaý etmaga,haçan Hudaýy bu
mumkinçiligi açanda taýyn bolmagimiz gerek. Şeylelikde ybadat edende Reb
näme diýanyna gulak asyň.Ybadat bu monolog däl belki Hudaýy bilen
aragatnaşyk.Biz haçan Hudaýyň eradasyna tabun bolup ýaşanymyzda we biziň
ybadatlarymyz berjaý edilişini görenimizde haýat peýdaly,bereketli,gyzykly
bolup galýar.
Ezizler egerde sizde hem ybadat uçin mätäjlik bolsa bize habar yollaaň.Biz
siz uçin ybadat edýas. Adlaryňyz efira koýberilmýar. Rebbimiziň merhemeti
hemmä ýar bolsun.Hoş sag-anman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top