3:34

Bille ybadat edýas!

MP3

Salam hormatly radio diňleýji doganlar.Siz bilen ýene radio tolkunlary arkaly düşüşup duranymyzdan oran memnundiris. Eziz doganlar,ybadat nahili guýçli täsir edýanyny her birimiz ýagşy düşünýas.Biz koplanç ybadat ybadat edenimizde şol zady ýüregimizden duýas hem.Esasan ybadatlarymyza Hudaýdan jogap alan wagtlarymyzda ybadatyň täsir guýji hakynda we Hudaýyň tasinlikleri hakynda oýlap galýas.Her birimiziň eden ybadatymyz şeýle guýje eýedir ýer ýüziniň başga bir çetindaki insan hem buny duýuşy mumkin.Biz eden ybadatlar zalymlygy hem ýagşylyga öwrüp bilýar.

Hudaý gökde durup biziň ybadatlarymyzy eşidýar we jogap berýar.Şonuň özüni bir täsinlik diyip aýtmagymyz mumkin.Näçe muň kilometr uzaklykdaky insan biziň ybadatymyz täsirinde şypa tapýar,hatta meselelerden hem azat bolýar.Bularyň barysy Hudaýyň täsinlikleridir.Hatta haýsydyr memleket uçin edilen ybadat arkaly Hudaýyň merhemeti arkaly ol ýerde bolup geçýan özgerişleri hem gorup eşitmagimiz mumkin.Ybadatlar her hil bolýar.Iň möhüm ybadatlardan diyip başga doganlar uçin edilen ybadaty aýtmagymyz mumkin.Köne Äht kitapyndan biz bir kişi hakda öwrenmagimiz mumkin, ol hemişe Hudaý bilen ybadat arkaly aragatnaşykda bolan.

Bu kişiniň adyny Hudaý Ybraýym diyip at goýan.Ybraýym nire barmasyn hemişe Hudaý uçin gurbanlyk getirilen ýer gurmaga hereket eden.Şol gurulan gurbanlyk ýerlerde kop goýun we haýwanlary Hudaýy uçin gurban eden.Şol ýerde durup ybadatlary arkaly ýenede Hudaýa ýakynlaşmaga hereket eden.Biz ybadatlarymyz arkaly Ybraýyma meňzeýasmy?Çunki aýdyp geçenimiz ýaly ol nire barmasyn dinygsyz ybadatda bolan.Siz-na eziz diňleýji? Işe baran wagtynyzda ýada öýde,maşynada gidip barýrkä Hudaýyň merhemetini sorýanyzmy?Nahili ajaýyp Hudaý biziň ybadatlarymyzy hemme ýerde durup eşidýar.Biz nirede bolmaýylyň Ol biz bilen.Hudaý Ybraýyma ogul berişi hakda aýdanynda ol begenib Hudaýa minnetdarlyk ybadatyny aýdan.

Ýone aradan wagt geçip özünuň ýekeje ogly Yshagy Hudaý uçin gurbanlyga getirmagini eşidi-na? Elbettde bunuň ýaly ýagdaýda hiç kim begenmeýar.Ýone Ybraýym Hudaýyň iňe şol synagynda hem wepaly boldy.We ybadat edip Hudaý näme islese şony berjaý etmage karar etdi.Eziz diňleýjiler Her birimiz Ybraýym babamyz ýaly her hil ýagdaýda hem Huaýa minnetdar bolup ybadatlarymyz arkaly Ondan ýardam bermegini soramaga öwrenmegimiz gerek.Bu bolsa her birimiziň imanymyzy ýenede ösmegi uçin hyzmat edýar.Hormatly doganlar şonuň bilen ybadata bagyşlanan bugunki gepleşigimiz oz sönüna etdi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top