4:49

Diňe dürup bilmek

MP3

Salam ezizler.Ybadat mowzugyna bagyşlanan programmamyza hoş geldiniz.Käwagt,imanly haýatymyz ösmegi togtap galanyndan howsala düşýas.Şaýatlyklarymyz we hyzmatlarymyz alajsyz ýada peýdasyz bolup bolup galýar.Ruhyý haýatymyzyň butin joşgunlylygy we çagyrmalary ýok bolup galdy.Munuň ýaly ýagdaýda näme etmegimiz gerek?Pawlus,:” …hakykaty biliňize guşak edip dakynyň, Hudaýyň ähli ýaraglaryny dakynyň,ybadat ediň,we şonda ornuňyzda berk durmagy başararsyňyz. “diyip aýdýar.Gural enjamlary geýmek we ybadat etmek bilen ýagdaý özgermegi gerek diyeni däl.Onda bu näme? Diňe durup bilmek! Hüjüm öz guýçini ýitirmeýinçenli duran ýerinizde durwerin.

Rebbimiz Isanyň gaýtyp gelişi ýakynlaşanyna gora,garanky günleri hem,kopräk gelişi hakdaky düýduruşlary,Hudaý Sözünuň hemme ýerde görse bolýar.Mukaddes Kitap bize hemişe bu garanky günleriň gelişi hakda gepläp gelen,ýone biz käwagt,mälim welilikleri nädogry okýas.Meselen.Timoteusa birinji hatynda ahyrky zamanlara degişli aýatlar bar:” Mukaddes Ruh ahyrky günlerde käbir adamlaryň imandan dänip, azdyryjy ruhlara we jynlaryň taglymatlaryna eýerjekdiklerini aýdyň aýdýar.”(1Timoteus 4:1).Bu aýaty okanda biz ahyr zaman hakdaky welilik diyip kabul edýas.Ýone bu ýerdaki” ahyrky günler”diyen aňlatma,butin zamany,ýagny Rebbimiz Isa Mesihyň birinji geleninden tä Onuň ýere ýene gelişineçenli bolan wagty aýdýar.Pawlus ahyr zamanda bolýan betbagtçylyklaryň mälim wagtda bolýanyny aýtmadyk.Ol betbagytçylyklaryň gaýtalanmak döwüri hakda,olaryň ahyrzaman günlerinde gaýta-gaýta gelişi hakda aýdýar.

Ýone Mukaddes Kitap şeýlelikde bu zamanlaryň ahyryna ýakynlaşanyna görä,zalymlygy we täsiri guýçlenmegi hakda aýdýar.Häzirki günde,dünýanyň bir jemiýetinde ýaşaýşymyzy wagyt geçip ýagşy düşunip barýas. Indi bolsa,başga halklar bilen bizi,ygtykat we wagt aralygy onki ýaly aýrmaýar.Dünýänyň başga künjeginde bolan zat ertesi güni bize hem yetip gelýar.Muny ýagşy aňlaýas.

Garanky günler oň geografik ýagdaýda çäklenendi.Oň kowmalar her durli ýerde guýçlenen,ýone ygtysadyý basymlar bolsa mälim ýerlerde ýamanlaşan,şeýlelikde başga ýerlerde bolsa barysy ýagşy bolan.Ýone häzir bolsa,wagyt geçeni boýunça bu mesele we betbagtçylyk ýerleri giňelip barýar.Indi olar butin dünýä täsir edýar.Elbettde,muny subut etmek gerek däl.Biz ýürdymyzda ýaşap turup,külpet we betbagtçylyk deňiziň ortasyna degişli azatlyk we howpsyzlyk adasynda ýaşaýanymyzy düşunmegimiz gerek.Bu deniz bolsa,hemişelik ýagdaýda howpsyzlyk adamyzy ýuwup barýar.Suwyň guýçli göterilmegi,suwlaryň sesini häziriň özünde eşitmek mumkin.Biz ýaşap düran dünýadaky ýagdaý ýagşylanmagyň ornüna ýamanlaşyp barýar.Her bir wyžjdany bar adam,dünýanyň ýagdaýyny görup,muny boýun almagy gerek.

Ezizler,egerde sizde ybadat mätäçligi bolsa, dilkashradio.com saýtyndan peýdalanyp bize habar ýollaň.Biz siz uçin billelikde ybadat edýas.Adlarynyz efire koýberilmeýar.Rebbimiziň merhemeti barynyza ýar bolsun.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top