4:07

Isa şypa beriýji

MP3

Salam hormatly radio diňleýji dostlar.Siz bilen ýene radio efir arkaly düşüşup duranymyzdan oran minnetdaris.Hormatly radio diňleýji moştaklar bugunki gepleşigimizi bir mysal bilen başlamagy makul gördik.Seminariýanyň ýaş talyplaryndan biri görüşiniň ýamanlaşýanyny düýup,dogry gelýan göz aýnek saýlap bermegi uçin okulista ýüzlendi.

Ýone onuň göriýşi enede ýamanlaşdy we uzak wagt dynç almaga karar etdi.Ol bir ýyla kiçi oba jemagatynda wagtynçaly çöpan bolup işlamaga razy boldy.Bu wagt dowamynda onuň gorişi ýagşylanmandan soň,ol başga göz lukmanyna ýüzlenmaga karar etdi.Soň bilse,optik ýaňlyş edip başga äýnek goýan eken.Bu ýigit oba jemagatynda bolan wagtda bir ajaýyp gyza duşuşmanyndady,özüni amatsyzlyk gurbany diyip hasaplamagy mumkindi.

Bu gyz soň onuň aýaly boldy.Imanlylarda amatsyzlyklar bolmaýar.Hatta maýyp bolup dogulan adam hem takdyryndan nalamagyna esas ýok.Dogma kor bilen bolan wakada hem Isa, Hudaýyň guýji takdyryň her hilli hüjümlerinden ýokary ekenini we hassalyk ornüna merhemet alyp gelmagi mumkinligini görkezdi.Maýyp we hassalaryň barysy hem täsinlik arkaly şypa tapmaýarlar,ýone Hudaýyň her bir perzenti Hudaý onuň haýatynda beren synaglar arkaly Hudaýa ýakynlaşmak mumkinçiligine eýedir.

Isa Ierusalimde wagz eden wagtda Ol älemiň nury ekenligi hakynda ikki gezek gepledi.Ol diňe bir fizik taýdaky ýagtylygyň Ýaradyýjysy däl,belki ruhyý nur Beriýjidir.Nur ruhyý düşunjeniň belgisidir.Mesihy bilmeýan we Oňy kabul etmän kişi,ruhyý hakykatlary düşunmeýar.Mukaddes kitapynyzdan 1 Korintoslylara 2:14 aýaty okap görmaginiz mumkin.Dogma köriň sagalyýşy diňe bir Mesih Özüni älemiň nury diyip hasaplamak hukukyny dünýa görkezip galman belki Hudaý “ adalatsyzlyk” we hassalyklara ýol goýup Öz maksaty bardygyny bize öwretýar.

Rebbimiz Isa Mesihyň şagirdleri hem başga ýahudiýler ýaly bary bagtsyzlyklar güna uçin berilen jeza ekenine ynanýadylar.Olaryň onunde dogma kör adam durýady.Şagirdler Rebbiýden soradylar,Ol ene-atasynyň günasi uçin ýada öz günaleri uçin jezalananmydy?”Bunda na özi na başgalar”-diyip jogaberdi Isa .Ýone onuň kördigi Isä Ol hakykatdan hem älemiň Nury ekenini görkezmaginiň mumkinçiligini berýar.Hudaý beýik we gudratlydyr,adamlar bolsa kör takdyryň gurbanlary däl.Hudaý dünýada bolýanlaryň baryny dolandyrýar.Hatta Önuň islegisiz guş hem uçyp gidmeýar.Imanlylar olor Onuň elinde ekeninliklerine we irmi giç Ol şohratlanyşyna olor bolsa bary bolýan zatlar arkaly merhemetlenişine doly ynanýarlar.Eziz dostlar şonuň bilen bugunki gepleşigimiz öz sonuna etdi.Öz pikrlerinizi biziň interendaky saýtymyz arkaly bize ýollamagyňyz mumkin.Hoş sag boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top