4:26

Iň möhümy Men

MP3

Salam gadrdan uýalar. Bugun hem haýatda köpçilik özüni hemme zatdan hatta
Hudaýdan hem möhüm hasaplaşy hakynda gepleşýas. Howwa töweregimizde
köpçilik haýatda özlerini Hudaýydan hem möhüm diyip hasaplýarlar.Yok men
onuň ýalylardan däl diýaňyzmy? Eger şeýle öýlaýan bolsaňyz söhbetimiziň
dowamyny diňleň. Sizi düşunmaýanlaryndan zýrenýaňyzmy? Başgalar siziň
düýgularyňyz bilen haasaplaşmagyny halaýaňyzmy? Sizin gowý ýagdaýda we
gowy keýpde bolmagyňyz möhümy> Köpçilik bu haýatda özi uçin makul we gowy
bolan zatlar eýe bolmagy halaýar.Şeýtanňyň :Haýatynda iň möhümi –özin”.-
diyan ýalany hemme täsir edýar. Şol ýalana ynanyp biz başgalaryň düýgulary
bilen hasaplaşmaýas.Hudaýyň haýatymyzdaky maksaty we näme uçin çagyranyny
ýatdan çykarýas.Käwatlar bilsek hem olARY IKKINJI DEREJÄ düşurup goýas.
Eger hadysalar we wakalar biz halanymyz ýaly gitmese gaharlanýas,başgalar
biziň bahtymyz we mätäjliklerimiz uçin hereket etmeseler göwnümuz
galýar.Diňe özümiz hakymyzda öýlaýan ekenik.Hudaýi beýiklemek nirede
galýar? Resullerden Pawlus haýatyndaky maksatny bir ömüre anyk düşunup
alypty.Hudaý biz uçin däl,biz Hudaý uçin ýaradylanymyzy düşünen. Ol her
hilli ýagdaýda hem şadyýan bolmak syryny bilýady. Bu syr onuň Hudaý uçin
ýaradylanydady.Şonuň uçin hem ol şeýle diýan:”Muna garamasdan,janymy özüm
uçin gymmatly hasaplamaýaryn. Men dine pellehana ýetmek we Rebbimiz Isanyň
tabşyran işini doly ämäla aşyrmak isleýärin.Bu iş Hudaýyň merhemeti
baradaky Höş habara şaýatlyk etmekdir.” (Resuller işleri 20:24) “Men uçin
haýat-Mesihdyr”-bu onuň şygarydy.
Goram Deo- latyn tilinden terjime edende “ Hudaýyň garşysynda”-diyen
manyny bildirýar.Ýakynda bir suraty gördüm.Onda owodon tebigat görünuşi
suratlandyrylan we aşakky böleginde şeýle sözler bardy:” Çoram Deo Hudaýyň
garşysynda: Hudaýyň hökümdarlygy astynda : We Hudaýyň şöhraty uçin ýaşaş”
Bir aýala doktorlar onda Şarko kesseligi ösüşuni aýtdylar.Bu habardan soň
on aý geçip kesselik butin bedenine ýaýrady.Bu aýal boýdaşlary bilen
gepleşeninde her gezek olar uçin nahilli ybadat etmägi mumkindigini
soraýady. SonundAN OL BUTINLEÝ ÝATYP galdy.Ol gun saýyn ejizlep
barýady,agzalary birin izin işlemekden togtaýardy.Yone şonun ýaly bolsa hem
ybadat etmegi togtatmady.Ondan habar almaga gelen boýdaşlartyna şeýle
diýadi:”Hudaý bizi şeýle bir merhemetlän!” Ahry gyşa baryp onuň ýagdaýi
butinleý agyrlasdy we ony keselhana ýatyrdylar,ol eýrden gaýtyb
gelmedi.Ýan ýoldaşynyň aýdýşy boýunça ol ömrüniň sonunaçenli başgalar uçin
ybadat etmagini togtatmän. Ol Hudaýi we başgalary söýup ýaşan we şeýle
ölen.Onuň haýatynda iň esasisýsy Hudaýdy.Onuň islegi hem resullerden
Pawlusyň islegi bilen bir hildi:” hemişe bolup gelişi ýaly häzir hem Mesih
meniň barlygymda beýiklensin…” Siziň haýatyňyzdaky hekaýada kim esasy
gahryman Hudaýmy ýa-da özünuzmi?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top