4:25

Hudaýyň ýollary

MP3

Salam. Haýat dowamynda ynsan onünden dürli ýollar çykýar,olordan haýsy
birini tänlamak ynsan aklyna we ýüregine bagly. Ol özüne ýaran yoly
saýlýar. Emma şol özüne ýarän yol hemişe hem dogry bolmaýar. Ynsan haýtda
amata,merhemete we hätirjemlige etişmek uçin özi uçin iň dogry yolny
saýlap almagy gerek.Insan haýaty uçin iň dogry yol bu-Hudaýyň yoly.Bu
yolda ýoran adam ýaňlyşmaýar. Bu yol oňa diňe dogry bolan işleri
görkezýar.Bu yolda ynsan Huda bilen ýakyndan tanyşýar Oňa herä bolýar we
ebediý haýata ýetýar. Mukaddes Kitabda Hudaýyň ýoly hakynda bir näçe
düşündirişler berilen.

1. Kämil-Zebur kitabynyň 17 bap 31 aýadynda şeýle ýazylan:”Hudaý-Onuň
ýoly kämildir,Rebbiň sözleri sapdyr,Ony pena edänleriň baryna Reb
galkandyr”.

Çyndan hem şeýle.Hudaýyň ýoly kämil.Ondan bir ýamanlyk ,kemçilik tapyp
bilmýaňyz.Bu ýolda düşüşýan her hilli waka-hadysalar we zatlar diňe
ynsanňyň bahbitligi uçindyr.
2. Ynsan ýollaryna meňzemýar.Hudaýyň pikrlerini kim ökap bilýar?Onuň
ýollaryňy kim düzip bilýar? Diňe Hudaýyň Ruhy.Kalbynda Hudaýyň
Ruhy bolan ynsan Hudaý bilen ynsan ýoly näçe bir-birinden tapowut
edişini gowý aňlaýar.Hudaýyň ýoly ynsan ýoluna meňzemaýr.Onuň pikri
ynsan pikrinden asman ýaly beýiklikde we şonuň ýaly tapowut
edýar.Şeýle eken Hudaýyň ýolunda ýoran ynsan merhemet tapýar. Işaýa
kitaby arkaly Hudaý ynsaniýete şeýle diydi.
“Meniň pikirlerim siziň pikirleriňiz däl,sizin ýollaryňyz Meniň ýollarym
däl”-diydi Hudaý”Gökler ýerden nähilli beýiklikde bolsa,Meniň ýollarym-da
siziň ýollarýňyzdanMeniň pikirlerimd-de siziň pikirleriňizden
beýikdir”(Işaýa 55:8-9)
3. Günäkärler ýalňyşýarlar. “Kim dana? Şol ynsan bu zatlary aňlap
bilýar.Kim päk/Ol olary düşünýar.Hudaýyň ýollary dogry: päk ondan
ýorab biler,emma pitneçi bu ýolda büdrýar”Bu aýat hem bir paýgember
kitabyndan alynan.Günäkär ynsan Hudaý ýolunda dögry ýorab bilmaýar.Ol
büdrer,çunki Hudaýyň pikirlerini aňlap bilmaýar.Şoňa görä
ýaşamaýar/Şonuň uçin hem ýalňyşýarlar.
4. Onuň ýollarý ebediý.- “Ol ýerinden turdy we ýerni titretdi… Gadymý
daglar gaýtdy, asyra deň baýýrlar haraba öwürildi.Onuň ýollary bolsa
ebediýdyr”-diyipti Habakuk paýgember.
5. Ynsan akly ejizdyr. “Hudaýyň baýlygy,danalygy we bilimi
ummasyzdyr!Onun hökümlerini kim düşündirip biler.Onuň ýollaryna kim
akl ýetirip biler?”(Rim/11:33).Onuň ýollaryny barlamaga ynsaňyň akly
ejizlik edýar.Ynsan Onuň ýolunda ýoramana karar eder eken haýatyny
Hudaýa doly tabşyryp Oňa ynanyp kadam taşlamagy gerek.Isanyň şagirdi
Ýhannä gelen aýanlykda hem perişdeler Hudaýä öwgiler ökäp şeýle
diýypti:”Seniň ýollaryň dogry we hakdyr”. (Ýhanna gelen aýanlyk
15:3). Çyndan hem Hudaýyň ýoly ebediý we dogry,ynsan akly etmeýan
derejede beýik we kämildyr. Ynsana bu ýoldan başga ýene nahilli gowlyk
bar eken?Şeýle eken iň dögry saýlaň. Ezizler Hudaýyň ýoly,haýat maksaty
ýaly mowzuklar sizi gyzyklantyrsa biziň saýtymyz size bu hakda
öraň giň maglumat berer.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top