4:18

Matam däp-dessurleri

MP3

Salam. Gadymda kişileriň yaşaýyşyň görnüşi hem,dep-dessurleri hem her
hili bolan. Dogüluş desurlar aýyamymyzyň başynda Isa Mesih döwründe
Ýyhudiýada jynaza dessurlari nahilli bolony hemmemizi gyzyklandyrýar. Geçen
gezek ýadyňyzda bolsa şol döwurdaki jeza dürleriden biri bolan haça
çuýlemek hakynda söhbetleşiptik. Adatça jezalanan tussag edilen adamlary
alyp baryp jaýlamanlar.Oloryň jeseti güşlara imit bolon/Emma jezalanan adam
özüne dok maşgaladan bolan bolsa,elbettde bunuň ýaly adamyň jesedini
şenbe günineçenli jaýlamaly bolon.Falestin howasy issy bolony sebäpli jeset
ölen güni jaýlanan. Aýallar jesetni ýuwyp dolanlar.

Dolaýan wagtynda matanyň arasyna durli isly otlar goşup dolanlar. Oliniň
ýüzi aýratyn zygyr mata bölegi bilen ýapylan. Sonunan olini tabyta salyp
gabyra alyp baranlar. Matam däp-dessurlerini geçirýan ýorite kişiler
merhumyň däp-dessurlerini geçirip,maşgalasy we dostlary bilen bille
aglanlar.Merhumyň maşgalasy we dostlary billelikde bir hepte ýas
tutanlar. Eger aradan çykan adam hormatly we abraýly bolsa ýas tutmak bir
aý dowam eden. Ýadyňyzdamy Ybrahym paýgember hetiýlerden Makpela diýen ýeri
satyn alypty.Mukaddes Kitap bu hakda şeýle diýar:”Şondan soň Ybraýym öz
aýaly Sarany Mamräniň ýagny Hebronyň gündögarynda ýerleşen Makpeladaky
mülkindäki gowakda,Kengan ýurdunda jaýlady.Şeýlelikde hetleriň şol mülki
ondaky gowak bilen bille Ybraýyma gönamçylyk uçin berildi”.(Gelip çykyş
23:20)

Ölini gowaka jaýlamak eýammymyzdan awwal Ybrahym döwründe hem bolan.Gowak
satyn alan adam gowagyň içini jeset göýmaga taýynlän.Gowak içindaki
diwarlaryny oýüp bir jeset sygýan deşik edenler. Jeset şol ýere goýülyp,tä
ssňkleri galynçenli şol ýerde galan. Gowakyň agzyna bolsa ulakan togalak
daş bilen ýapanlar. Bu daşy bir näçe adam birdanikä iteklemese bir adamyň
güýji etmän. Jeset çüýrap dine süňkleri galandan soň,süňkleri ýagnalyp
daşdan öüýup ýasalan guty içine ýerleştirilen.Emma ahmyr hemme hem gowak
satyn alyp bilmýady. Dine baý adamlar gowak satyp almagy we ol ýeri
maşgalasy uçin mazar etmagi mumkin bolan. Bir gowak butin bir ulakan
maşgala uçin mazar bolup hyzmat eden.

Adyý adamlaryň gowak satyp almaga gurpy etmän.Addyý maşgaladan çykan ölini
çuňňur edip gazylmadyk gabyra jaýlanlar we üstine daşlar goýanlar.Gabrlara
garankyda ýolagçylar degip gitmesligi ýa-da ustunden basyp geçmesligi uçin
agratyp goýanlar. Isa Mesihni öz gabryna alyp baran kişiniň ady
Arimateýalyk Ýusufdy.Ol hem baý adamlardan we Ruhanyýlar we Ýaşullylar
Geňeşiňiň agzasydy.Ol Isa Mesihny çyn ýürekden gowy goren ýagdaýda öz
gabryny Oňa berdi. Yone Isanyň ol gabrda uzak galmaslygyny haýalyna hem
getirmän bolsa gerek.Eziz dinleýji siz şol we şoňa meňseş gyzyk wakalardan
habardar bolmagy isleseňiz biziň elektron saýtymyza giriň. Bundan başga ýene
nahilli mowzuk hakynda söhbetläşmagi halýaňyz bu hakda öz oý-pikirleriňizi
ýollaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top