3:29

Hudaýyñ Sòzi

MP3

Salam hormatly radio diňleýji moştaklar.Ýene siz bilen efir arkaly düşuşyp duranymyzdan oraň minnetdars.”Bahar”radiosy siz bilen,baş ustine diňlaň!Häzirki günde haýat insanlary şeýle teşwişlere salyp goýdy insan özüni nadip şatlandyrmagy bilmeýar.

Isa Mesihe ynana kişi bolsa parahatçylyk,hätirjemlik we şatlyk diňe Hudaý tarapyndan berilýanyny anyk bilýar.Hudaý özüne ynananlara ebediý haýat berib galman,belki insan haýatynda duşuşyp durýan durli meseleler we azaplar wagtynda hem bille bolmaga we hiç haçan taşlap goýmaslyga wada berýar.

Meselen :Ewreýlere hatynyň 13 bap5 aýatynda şeýle wada beren:…Çunki Hudaýyň Özi,seni hiç haça taşlap gitmeýan we asla terk etmeýan”-diyen.Ezizler Hudaý tarapyndan berilen wada elbettde çyn we amala aşýan wadadyr.Hudaý hemişe her bir perzentini gözegçilik edýar,iň möhümy,günalerimiz uçin toba edenimizden soň her birimizi täze haýata alyp barýar.

Hudaý bilen bille barýan ýolumyz hiç haçan başy berk köçä däl.Hudaý özüne ynanalary iň gowý haýat tarapa alyp barýar,bu haýat nahilli ekenini söz bilen suratlandyrmagyň mumkinçiligi bolmasa gerek.Mesihe ýakynlaşmakdan birden bir maksatymyz –Asman Şälygynda jennetde Mukaddes Hudaý bilen bille bolmakdyr.

Jennete barmak uçin hiç hilli aýlanma ýollar ýokdyr.Diňe bir ýekeje ýol arkaly barylýar.Bu ýol bolsa Rebbimiz Isa Mesihdyr.Eziz radio diňleýji doganlar ýadynyzda bolsa Dawud pätyşä edil ine şol ýol hakda oňden oraň ýagşy bilendi.

Zebur kitapynyň 26 bap 13 aýtynda Dawud şeýle diyendi:”” Ybram,Ishak we Ýakubyň Hudaýy bu diri Hudaýdyr.Eziz doganlar,Dawud şä ynanan we häzirki günde men we siz ynanýan Hudaý şol Hudaýdyr.Ol hiç haçan özgermeýar.

Koplap paýgemberleri başlap ýoren Hudaý bugunki günde bizi hem dolandyrýar.Ol alyp barýan ýer jennet diyip aýdylýar.Eziz doganlar haýatymyzda nahilli kynçylyklar bolonda hem Hudaý öz perzentlerini asla ýaňyz taşlap goýmaýar.Azap çekýan wagtymyzda hem göz onümizde häçda bizden hem koprak azap çeken Rebbimiz Isany görup bilsek,Ol her birimize meded… berip bilýar.Çunki Ol biz mesihiýleriň haýatyna tozon salýanlary dowup taşlaýar.Ol haçda azap çekip mudimiýlik ýeniş gazandy.Eziz doganlar siz bilen höşlaşyp biziň elektron menzilimizi ýatlatyp geçýan.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top