3:26

Hudayñ Sòzi

MP3

Salam eziz radio diňleji doganlar. Yenede efirda siz ezizler uçin
taýýarlanan gepleşiklerimizden biri merhemet gepleşigimizy başlayas.
Mukaddes Kitaby ökan her bir kişi şolary aňlab bilyar: Huday
bagyşlayançi buniň subutnamasyny şonan hem görib bilmegimiz mumkin- Huday
öziniň ýeke ogly Rebbimiz Isa Mesihny er ýzine biz günakar ynsanlaryň
günasini özine almak uçin goyberdi.

Ährim haysi bir ene-ata öz çagasyny söweş meydanyna öz islegy bilen
gowşuryar? Söweş meydançasy nahilli howply ekeniny bilyan ene-ata bar
güjiny işletib öz perzentiny alyb galmaga hereket edyar. Eziz doganlar
biz her birimiz bu gurbanlyk we karary özimiz şahsan kabul etmegimiz
gerek. Bundan daşary her bir ynsan Rebbimiz Isa Mesih şahsan men uçin öz
janyny gurban etdy dyib ynanmagymiz gerek.Iň möhümy özimizden Hudayiň
merhemetiny daşlaşdirmayliň.

Ol her bir ynsanny söýýar.Şo ynsanňy jennetde goresi gelyar.Aslynda biz
ynsanlar Hudayä ýalbaryb we oňüň izinen yrab “Bizi bagyşla” dyib
haýyş etmegimiz gerek. Yone Hudayiň özi biz ynsanlara towakga edip toba
edip hemme günalarimyzy bagyşlanmagyna garaşyar. Bü Hudayiň söýgisinyň
subuty. Hudayiň öňunde toba etmek deyani , indi sen täzeltenen dögülup
we bar günaleriňden halas boldüň deyani.

Bundan daşary Hudayiň önunde toba etmek –Mesihyň haçdaky tölegi uçin
Hudayiň geçiriminy almakdir. Mukaddes Kitabynda yazylyşyça
egerdegünälerimizi boýun alsak, sadyk hem adalatly Hudaý günälerimizi
bagyşlar we bizi her hili ymanlykdan tämizlär.” Dyib 1ji Yhanno haty 9
ayatynda aydilyar. Eziz doganlar! Öz günasini ykrar eden her bir kişini
Huday bagyşlyar we doly günäsni geçyar. Çunki Iso Mesih öran gymmat
töleg töledi.

Şoniň uçin hem Mukaddes Kitabda Hydayi bagyşlayançi dyip aydyarlar. Kä
wagtlar kä bir ynsanlar men eden günälarim uçin geçirim almana munasib
dal dyip pikr edyarlar. Huday her dürli günani geçiryar. Ol sana ebedi
hayat berib bilyar. Aslynda Huday günä uçin jeza bermelidi. Yok ol her
birimizy söyany uçin başkaça yol tütdy. Ol her birimizyň toba
ybadatlarymyzy eştmagy halayar. Biz ynsanlar Isa Mesih örnuna
jezalanmagymyz gerekdy.

Huday bizyň örnümiza özüniň yaňyz öglyny goyberdy. Hudayň merhemeti
bilen Isa Mesih arkaly jezadan azat boldik. Hudayiň merhemeti yňyz ögly
Isa Mesih diňe bir halk uçin dal belki dünyadaky butin ynsanlar uçin
goyberildi. Bagyşlama ynsanlaryn tobasy bilen gaty begençli bolyar çunki
Hudayň guzusy şo uçin töleg töledi. Eziz doganlar şoniň bilen bu gunki
mowzuk ahryna etdy. Enede radio tolkunlary arkaly düşüşynça hoş sag-aman
boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top