3:35

Hudaý bizi ulanýar

MP3

Salam eziz moştklar,siz ezizler bilen ýene düşüşüup duranymyzdn oran begenýaris.Eziz doganlar,insan erkin pikrleýan aňly tebigy boluşdir.Hudaý adamy özünuň islegi we kalbyna,ýüregine eýe edip ýaradan.Eger Hudaý oňy haýatyny tabşyrmaga mejbur etse,Ol Öz ruhyý kadasyny bözan bolýar.

Toba eden wagtda adam öz islegini Hudaýa tabun eedirip butinleý tabşyrýar.Rimlilere hatynyň 10 bap 9 aýatynda resullerden Pawlus bize :” Şoňa görä-de, eger sen agzyň bilen Isa Mesihiň Rebdigini ykrar etseň, Hudaýyň Ony ölümden direldenine ýürekden iman etseň, halas bolarsyň. “diýar.

Adam Hudaýyň perzenti boluşyndan oň toba etmagi gerek.Toba etmek öz haýat ýolundan gaýtyp,Hudaýyň ýolundan barmakdir.Ýone toba edenden soň hem adatda adam kalbynda duýaan ilki şatlygyny ýitirýar,ýagny ýatdan çykarýar,koplanç masihiýler birinji ruhdan dogulan wagtdaky şatlygyny we guwançyny, haýran galanlaryni ýatdan çykarýar we Isa Mesih nurda bolany ýaly nurda ýoremeýar.

Olar Hudaýyň eradasyny soraman,öz meýilnama we haýatdaky maksatlary boýunça zahmet etmagi saýlanlar.Özlerini azatdiris diyip oýlap durup günäniň gulyna öwrilýarler.Rimlilere hatynyň 7 bap 19,20,24 aýatlarynda resullerden Pawlus:

“Men isleýän oňat işlerimi etmän, tersine, ýigrenýän erbet işlerimi edýärin. Eger islemeýänimi edýän bolsam, onda ony indi men däl-de, içimde mesgen tutan günä edýändir. Wah, men bagtygarany diýsene! Ölüme eltýän bu bedenimden meni kim halas eder? “

“Hudaý bilen aragatnaşykda bolman masihiýden görä gynandyryjy hiç kim ýokdir.Beýle ruhyý ýagdaýda masihiýde hiç hilli haýat guwançy,Mesih uçin şaýatlyk bermek islegi bolmaýar.Halasgärimiziň bagyşlamagy we söýgisine mätäç bolanlar ony hätta gyzykdyrmaýar hem.

Onda,diňe bir Mesih berip bilýan söýgi we bagyşlaýyşy,Onuň bardygyny,guwançyny başyndan geçiren şol mesihyý- Hudaýyň islegini inkär edip,öz ýollaryndan barmagy saýlamagynyň sebäbi näme?Näme uçin mesihyý öz ýolunda gitmek uçin Mukaddes Ruha doly haýat gudraty we joşgunlykdan ýüz döndirýar?

Buňa bir näçe sebäbler bar: Birinjisi- Hudaý Sözüni ýagşy bilmeslik.Hudaýy Sözi masihiýniň Rebbimiz Isa Mesih,Ata Hudaý we Mukaddes Ruh bilen bolan aragatnaşyklar barada ajaýyp hakykatlardan ybarat bolan.

Buny bilmeslik kolap masihiýlere Mukaddes Ruha dolmaga garsylyk edýar.Pikr edip goruň:her bir masihyý Hudaýyň perzendidir.Ýohanna hatynyň 1 bap 12 aýatynda buny anyk ýazyp goýan.Şonuň bilen eziz doganlar mowzugymyz hem öz sönüna ýetdi.Häzirlikçe ezizler siz bilen höşlaşýas,höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top