3:22

Hudaýiñ Sòzi

MP3

Salam eziz radio dinleji döganlar. Sizl eziz radio dingleji doganlar bilen
yene-de radio tolkunlary arkaly düşuşib duranimizdan biz öran şad. Eziz
radio dingleji döganlar , hemme adamlar geljekde ömri ahyryna etende
elbetde behişta duşesi gelyar. Behişta barmanyň eke-tak yoly bu- Rebbimiz
Isa Masihdir. Haworiylar mektybiny ökab gorsek.

Gepleyar: Asmana barmagymyz uçin diňe bir yol bar , bu yol diňe Isa
Masih arkalydir. Erem bagy barymiz uçin gowy tanyş bölan bag. Biziň
nesilimiz başlajilary Adam ata we Howa ene bu bagda nahilli bagtly
şadyýan hayat geçirenleryni hemmemiz gowy bileris.Sebäbi Huday bu bagda
hemme zady öran gowy edip döretipty Sebäpy dünýäde — ölüm, günä,
hassalyk düşünjelery hali umuman yokdy. Inha şu birinji yaratilan
adamlar näme isleseler hemme zat bardy.

Çunky Hudayň özi olar barada alada ederdy. Huday olar aç galmaslygy uçin
hemme miwelery we iýmit önümlerini döretib gouypty. Ölaryň isledik zatlary
bardy. Yone eziz doganlar Huday olara bir miwe daragtynan iymani doly
gadagan etdy. Eziz doganlar şu agaçyn ady nahillidigy yadyňyza düşyarmi?
Howwa bu agaçyň ady “ýagşyny-ymany saýgaryş daraty…” bu barada Gelip
çikiş kitabynyň 2 bab 17 ayatynda şeyle yazilan.

“Yone ýagşyny-ýamany saýgaryş daragtynyň miwesinden iýmegin, çunki şondan
iýen günuň sen hokman ölersiň”. Elbette biz bu daragt we öňuň miwesi
hazirki günde nahilli görünişde bolandygyny bilemizok.Belki ol daragt
adaty daragtdan butinley tapawutlyanardy. Emma şonysy anyk Huday Adam ata
we Howa eneny şol daragtyň yanyna getirdy we gorkezdy.Şol daragtyň
miwesinen iýmek gadagandygyny düydurdy. Yone günlering birinde Eram bagynda
ilan görünüşinde şeytan peyda boldy . Şonan soň barysy üýtgedy.

Biziň bilişimize göre şeytan asmanan ere gulab düşen. Lysifer adly perişte
bolan we şaytan adyny almasdan ozal asmanda Hudayiň öňunde yaşan. Aradan
wagtlar geçib ol Hudaya garşy çikan we şo günden başlab Hudaya garşy bolup
gelyar. Hudaya garşi bolanlaryň hemmesi Hudayň düşmany.Huday bolsa öz
düşmanlaryny ýemşirib taşlayar. Şeytan Adam ata we Howa eneny aldady we
ölaryň güna etmagina sebapçi boldy.Huday ölaryň her biriny layklykda
jezalady.

Ezizler häzirki hayatimizda barysy Huday şol wagtda aydişy yaly bolup
gelyar. Ayal azap bilen çagany dögryar, erkek maşgalasyny eklemek uçin gün
boyi işlyar nirede ýylan gorenimizde önuň başyny basyp döweryars. Huday öz
sözinu berjaý edyar. Şoniň bilen ezizler mawzymiz soňuňa etdy. Hoş sag
aman boluň

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top