3:58

Hudayň Beykligi

MP3

Assalomu aleykum eziz radio dinglejiler! Ezizler siz hiç bir Hudayň
Beykligi barada pikr edyaňizmi? Kop wagtlardan barrik kop iymanlilar
Hudayiň beykligi baradaki düşünçesini yitirdiler.Jemiyetler Huday hakindaki
özleriňiň bir wagtlardaki yksek tassýratlariňaň geçgiler.Rebbimiz hakinda
pikr edib öňa itoat edib gelyan imanlilara dögri gelmayan pes nejiz
tessewure çalyştirdi.Jemyietdekiler bu işleri yaman öy pikirleri bolmani
özleri bilmedik yagdayda asta ywaşlik bilen adim adimnan etdi. Buni
Jemietňiň özi hem düşünmedigi uçin öňin yagdayi baran sayin yamanlaşib
barya. Bir görenen sezilmayan barça Msasihiylara has bolan Huday barada
çeklenen pikirler köp illatlaring döreşine sebebçi bölup hasablanyar.

Masyhilariň hayatindaki butin bir taze falsafa- Huday hakindaki
pikirleşlerimizdaki yanglişlik netijesidir. Özimizdaki Hudayiň Beykligi
baradaki düygimizi ytirenimiz bilen bille biz imandaki hayr bereketden
hem Hudayiň bardygini dyan sizgidan hem mehrum boldyk. Biziň Hudaya bölan
itaatimiz goterinki ruhda bölman galdi şu sebebli Huday bilen iubadatda
geçryan dinç wagtimizda ruhan pikirlerimizi unusimizi birr ere jemlyen
kabiliyatinizi ytirdik. Hazirki günlerde Masyhilar özlerinde Mukaddes
Ruhi öz hayatinda düyib kadrlayan masihiylariň döreşine imkan
berenoklar.45çi sanada yazilan yaly № “Dürüň bilingler –Men Huday”(Sano
45:11) deyan sözler XX asrda yaşayan özlerine inanyan betertiblyk batkasina
batan imanlylar uçin hiç hilly manini bildirenok.

Hudayiň Beykligi baradaki düşunje ygtykat kop zatlara erişen , jemyietler
bolsa sonki bir naçe illara ser edende enede gulleb yaşnan bir döwrde
mumkinçiligi eldeen siptyran. Yone bizleriň erişen üstünliklerimiz esasan
daşarky, yitirmeler bütinley içerkidigi bizi gam-gussa salyar .Egerde
biziň içky yagdayimiz yimanimiza täsir edişini hasaba alsak beyle yagdayda
biziň erişen üstünliklerimiz köpelyb gelyan ytirmelerimizden az del. Ruhy
ytirmeleriň erini doldurmagin yeke-täk bir usyly – bu goyberilen
yalňyşlyk sebäplerini düşünib hakykati dikeltib goyberilen yalňyşlyklary
yok etmekdir. Biziň betbagtçylykmiz sebäplery mukaddeslik düşünjelerini
ytirenimiz sebäply döreyar.

Halas bölmag üçin biz uzak yol geçip barmagimiz gerek. Inha Şö yolda biz
özimiz uçin Hudayiň beyikligi hakyndaky duygylarimizi yene-de açyşimiz
mumkin. Tä biziň Huday hakyndaky düşünjelerimiz yalňyş we hakykata
garşy bölsa biziň ahlakymiz kemala gelmayar we bakyşlarymiz ütgemayar.
Egerde biz öz haytimiza ruhy güyç gudraty gaytarmagy islesek önda biz öz
oymizda döreten Hudayiň görünüşini çindan bar Hudayiň görünü’ine
meňseşine tagalla etmegimiz gerek. Bu çindan. Huday butin dünyada
beyik we güyçlydir. Ezizler sönky eşittitişlerimizde bu mowzukda enede
togtab geçayris. Egerde öy- pikr leriňiz bolsa meniň elektron poçtama
yollab bilersiniz. Huday sizleri öz penasynda saklasin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top