4:46

Toba ybadaty nämeni aňlatýar?

MP3

Salam ezizler.Toba ybadaty bary imanlylar uçin möhüm ekeni hemmamize mälim.Ýone bugunki programmamyz edil toba ybadatyna bagyşlamaga maksat etdik. Toba ybadaty,Halasgära mätäçligini we günaleri bagyşlanyýşy gerekdigini aňlan adam,Hudaýa aýdan ybadaty,toba ybadaty diyip atlandyrylýar.Bu ybadat özünden-özi gutulmaga alyp gelmeýar,diňe hakykyý toba,özüni günakärdigini we halas bolmak iň möhüm mätäçligini düşünmek,halas bolmaga alyp gelýar.Toba ybadatynyň birinji tarapy,özümizi günäkar ekenimizi aňlap etmek bolýar.Rimlilere hatynyň 3:10 aýatynda:” «Dogry adam ýok, ýok ýeke biri-de.”diyip ýazylan.Hemmemiz güna edenimiz,Mukaddes Kitapda anyk tassyklanan.Biz hemmamiz-günakardiris,Hudaýyň bagyşlaýyşyna we rehimine mätäçdiris,çunki özümiziň günamizi diyip biz ebediý jezä laýykdiris.(Matta 25:46).

Şeýdip,toba ybadaty-bu adalatly jeza ornüna bagyşlaýyşy soramak ýalbarmasydir.Bu ybadatyň ikkinji tarapy-Hudaý biziň oran gamly ýagdaýymyzy özgertmek uçin näme edenini düşunmek.Ol bedeni kabul etdi we adam-Isa Mesih boldy(Ýohanna Hoşhabary 1).

Isa bize Hudaý hakdaky hakykaty açyp berdi we päk,günasiz haýat geçirdi(Ýohanna Höşhabary 8:46,2-çi Korintoslylara haty 8:21).Soň bolsa,bize taýyarlanan jezany Özüne alyp,Ol biziň ornümiza häçda ňldi(Rimlilere haty 5:8).Isa Mesihyň öliler içinden direlmagi Ol günä,ölüm we dowzah üstinden ýeňiş gazananyny tassyklaýar(Kolosiýalylara haty 2:15:1-çi Korintoslylara haty 15 bap).Diňe şu sebäbli biz günalerimizden bagyşlanmagymyz mumkin,şeýlelikde ýene bize Jennetde ebediý haýat wada edilen-eger biz diňe Isa Mesihe ynansak. Bizden talap edilýan zat-Ol biziň ornumyza ölenine we öliler içinden direlenine ynanmak gerek.Biz diňe merhemet arkaly halas bolmagymyz mumkin,diňe iman arkaly we diňe Isa Mesihe ynanan ýagdaýda.Efeslilere hatynyň 2-çi bapynda”Siz Hudaýdan merhemet tapyp,imanynyz sebäbli halas boldunyz.Bu Hudaýyň sylagy,siziň ýeňişiniz däl”diyip ýazylan.

Toba ybadatyny aýdyp,biz Hudaýa,Isa Mesihe öz Halasgärimiz diyip ynanýanymyzy aýdýas.Halas bolmak uçin nahillidir “jadyly” sözleri aýtmak gerek däl.Diňe Isanyň ňlümi we direlenine ynanmak arkaly,biz nalas bolýas!Eger siz günä edeninizi düşunýan bolsanyz we Isa Mesihde halas bolmagynyz zerurdygyny duýan bolsanyz,onda Hudaýa ýüzlenmaginiz mumkin bolan toba ybadaty ýardam berýar.”Hudaýym,men bilýan Seniň göz onünde günä etdim.Men düşunýan öz günämiň netijelerini götarmage laýykdirin,ýone men Isa Mesihy Öz Halasgärim diyip ynanýan.Onuň ölümi we dirilişi maňa bagyşlanmagymy üýpçin edenine ynanýan.Men Isä ynanýan we diňe Oňa özümiň şahsyý Rebbim we Halasgäeim diyip ynanýan.Hudaýym minnetdaryn meni bagyşlaýanyň we halas edeniň uçin! Omin.”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top