3:56

Hudaýdan nalamaýlyň

MP3

Ysraýylyklar haçan we nira barmagy bilmanleri ýaly,biz hem ertir her
birimizi näme garaşýar we biz bilen näme boluşyny heç birimz onunden
bilmeýas.Ysrayýlyklar uçin hemme zady Hudaý çözýardy. Häzirki gunde hem
ynsanlar uçin hemme zady Hudaý çözýar. Hudaý , olor Hudaýyi özleriniň
dolandyryjyýsy,hemaýtçysy we olora bary gerekli zatlaryny upjin ediýji
hökmünde kabul etmeklerini isleýar.Ysraýylyllar Hudaýa hemme zatda gulak
asmagy wada ediptiler.Şo bilen bille olar buýsanjan,gopamysy adamdylar.

Olor nalamasdan Hudaýa tabun bolsalar oloryň mätäj bolan bary zatlaryny
bererdidip pikir edýadylar.Olor ýüreklerine güna dolup bolonyny we öz
hereketleri bilen Hudaýi razy edip bilmesliklerini entek aňlab
bilmeýadylar.Ysraýyl halky şol äht boýunça Hudaý olora başga merhemet berib
bilmesligini ýa-da olor mätäj bolan ýagşylygy başga berip bilmesligini
duşunmeýadylar.

Gepleşik şeýledi:eger olor nakymasdan Hudaýa tabun bolsalar,öwezine
Hudaý olory kabul edip merhemetleýar.Eger olar tabun bolmasalar.öwezine
näletlenerdiler we Hudaý tarapyndan jezalanardylar.Hudaý olora bermekçi
bolan Öz kanynlaryna doly boýun egmekni talap edýar.
Halk Hudaý kanynlaryny birkemsizlik berjaý etmagine dogry gelerdi.Eger
olor bir zatda güna etseler tä butin kanunňy bözan bolýardylar.Ýakup
hatynda şeýle diyip aýdylýar:” Çünki kim tutuş kanuny berjaý edip-de, diňe
bir zatda büdrese, ol hemmesinde ýazykly bolar.” Elbetde şol aýat biz uçin
hem garatylandyr.Şonuň ýaly eken Hudaý ysrayýlyklar ähtyny berjaý edip
bilmesliklerini bilip durup näme uçin olor bilen äht düzdi? Hudaý olora
oloryň günakärdigini we Ony razy edip bilmesliklerini subut etmek uçin
şonuň ýaly edipti.Hudaý olora özleriniň hereketleri bilen Onuň peşgeşlerine
munasyp bolup bilmesliklerini öwretmekçidi.

Birinçi emrde Hudaý her bir adamyň Hudaýi diňe Ol bolmaklygy
gerekdigini aýtdy.Bu diyeni adamlar diňe oňa sajde etmekleri gerekdi.Oňa iň
ýokary iň beýik bolona sereden ýaly garamak gerekdi.Hudaý hiç kime we hiç
zada Onuň ornuny Ol bilen paýlaşmaga ýol goýmýady.Adamlar haýtlarynda we
öliminden soň mätaj bolon zatlarda Ona daýnmakdan başga hiç kime we hiç
zada daýnmagy gerek däldi.Olor öz pikrlerinde iň ýokary ýeri diňe Hudaýa
bermekleri we hemme zat uçin Ony alkyşlap Oňa minnetdarlyk bildirişi
gerekdi.Işaýa paýgember kitapynyň 45:5 şeýle diýler:” Men Rebdirin, başgasy
ýokdur, Menden başga Hudaý ýokdur.”

Haýtymyzda Hudaýyň ornuny hiç kim we hiç zat eýelemesligi gerek. Eger adam
Hudaýyň ornuna kimnidir goýsa bu Hudaýa garşylyk we günadir. Eger agzymyzda
Hudaýy häkimimiz diyip ykrar bolsak,aslynda bolsa Ony ýüregimizde birinji
oruna goýmasak biz bu emri bozan bolýas. Hudaý sizi merhemetlesin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top