3:30

Agzalalyk

MP3

Assolomu Aleykum eziz radio dingleji doganlar! Siz bilen enede radio
tolkununda düşüşib düranimizdan öran minnetdalyk bildiryas. Eziz radio
dinlejiler egerde maňa bir adam hüjüm edib agyr ýagdaya salmakçy bolsa
men bar güýçim bilen özümi goramaga ya-da bu adamyň özine hüjüm etmaga
çalyşyan. Beyle yagday köpünçe problemany döwam etdiryar.

Köplanç biz öz düýgylarymyza berilyb pikirlanmany karar kabul edyaris
şeyle yagdayda iň yahşy çäre egerde biz öz dykatymizy özimize ya-da
düşmanimizga dal belky bu meseleden nadyb çikmana üns bersek
göwrakdyr.Problemalar ýze çykanda her kim öz hereketleriny aklab beýleki
adamyň ýalňyşlyklaryna üns beryar. Umuman alanda dawa çekişmeler adamlar
,mal-mülk ya-da puldan ýze gelyar. Çekişme yze gelende önuň sebäpiny
ayniklaşdyryb — däwä ediyb çekeleşmak üçin biderekdygy barada pikr
etmek oňat bolordy. Her bir meseleniň çözgüty bar , umumy alanda
çekeleşikler ähmiyetsiz zatlardan ýüze gelyar.

Dereginde gazaplanmagyň ýerine saklanyb sabr ediyb spaýylyk bilen jogap
bersek çekişme güýçlenmesiňy öňüni almagyň çäresiny eden bolyars. “
Jenjel başlanişy suw joşguny ýaly , başlanmaka togtatmaly” Problemalaryň
köpisy kimdir edilmely işiny biz isledygymiz yaly berja edmedygynen ya-
da biz garaşanymyz yaly özuni tütmadygynan gelyib çykyar. Şol sebäply
adamlary her niçik hem bolsa şeylelygyna kabul etmagy öwrenmegymiz
möhüm.Eziz radio diňleýjjiler her bir agzalalyklaryň öňuňi almak öraň
wajyp.

Rimliklara yazylan hatiňiň 14 bapynda her birimiz uçin ajayib nesihatlar
berilen. Haçan-da siz gazapda bölsanyz gepleşmely däl ,köşeşmely ,alajy
bolsa daşary çikmaly ya-da başka öýa çikyb belend ses bilen onaça ya-da on
sekizeça sanamaly yassyky urmaly. Dynçlanansön bille ötürub ýuwaşlyk
bilen gepleşib mylaýymlyk bilen meseleny çözyň elbetde bir biriňizy
aýyblamaň. “ Hemişe” “ Hiç kaçan” deyan sözlery umuman ulanmaslyga
dyrjaşmaly, bunuň ýerine “ menin duyşümça” , “pikirimça” , “mana şeyle
duýulyar” deyan sözlerden ulanyň.

Geçen yalnuşlary yatlatmaň olary yzyna gaytarmak bolmayar. Bir meseleny
çözüň bir gezekde hemme meseleny çözmaga hereket etmeň . Gyjalat bermeň.
Agzalalyk wagtynda kemçilikleriny yzine salmaň. Orta yolda ayak çekmeň
meseleny ahyrynaça çözüň sebäbi öz –özunen çözülmayar.Hiç haçan üstün
çykyjy bolmana çalyşman sebäp biry enňiji bölsa ikkinjysyňy göwnüň galyar
we bu aragatnaşyky diklemagyň örnuna bözulmaga alyib gelyar. Şeylelikde
eziz döganlar her biriňiy maşgalaňiza asudalyk we agzybirlik dilek edyib
sizler bilen hoşlaşyan. Enede tolkunlar arkaly düşüşança hayir ezizler

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top