3:26

Şaytlyk hakymda

MP3

Salam hormatly radio dinleji doganlar. Ezizler sizler bilen radio
tolkunlary arkaly düşuşup düranymyzdan oraň şat. Eziz radio dinlejiler
adamlar Masih hakynda şaýatlyk bermagimiziň naçe möhümdygyny her birimiz
gowy aňlasak gerek.
Elbette bunuň uç sebäbi bar. Birinçisi bu Hudaýyň emri,ikkinçisi Masihniň
Özi bize şonuň ýaly nusga görkezdi we ahyrkysy-häzir hoşhabar uçin ulakan
mätäjlik syzylýar. Şoniň uçin hem her birimiz Hoşhabar aýtmaga taýyn
bolmagymyz zerur.Eziz dinleji Hoşhabar aýtyş esasan hem häzirki gunda
ansat däl diysek artdyrma bolmaýar.

Şoniň uçin hem ýolumuzda düşüşup durýan aýry meseleler hakynda hem
aldyndan bilip alsak zelel etmaýar. Bu arkaly beren şaytlygymyz uçin häzir
we geljekde nahilli töleg towlemegimizi aňlab alýas we batyrlyk bilen
dürli meseleleriň gözüne dik bakyp bileers. Häzirki gundaki esasiý
meseleleri aýdyp öturmasak hem özüňuz gowy bilýaňyz.

Yone ýene bir esasýi meseleleriň biri käbir adamlar Hoşhabbarny eşidip
dursa hem ony ret edýarlar. Şol zat hem ulakan mesele diyip aytmagymyz
mumkin.Bundaan başka masihileriň özlerinde hem kiçik meseleler düşü’ip
durýar.Aýrymlary aýdýar Hoşhabar aýtmak uçin menim wagtym yok diýip.Hudaýyň
işi uçin nahilli wagt tapyb bilmýas.

Şo sorag hemişe her birimiziň aňymyzda aýlanyp dursa Hudaý uçin kop zat
etmaga ýetişýas.Iň möhümi Hudaý uçin edýan hyzmatlarymyz nahilli
bahalansada her bir hyzmatçi çyn ýürekden öz hyzmatyny etse enede koprak
adamlar hökman Hoşhabar eşitýarlar. Ezizler her birimiz öz geljegimizi
doly Hudaýa ynanyb tapşyrmagymyz gerek.
Haýatymyz uçin ozümiz däl tersine Hudaýa plan düzmaga mumkinçilik
beraýliň.Diňe şonda Hudaý her birimizi çelip çykçak meselelerden aman
saklaýar.Eziz radio diňleji eger Hudaý size anyk bir iş bilen meşgullanmagy
beren bolsa şol işi Hudaýdan diyip biliň we tüýus ýürekden berjaý ediň..

Eger özümuz halanymyz ýaly ýaşasak Hudaýyň eradasy merkezinde bolmakdaky
şatlygymyz we asudalygymyzy özümiz ogurlan bolýas.Şoniň uçin hem ynsan
özünçe ýol tutanda hemişe meselelere duç gelýar.Eziz dostum hemişe
ýadyňyzda tutuň Hudaýi hiç haçan ýaňlyşmaýar.Rebbimiz biz uçin hemme zady
Öz islegii bilen berdi.

Şoniň uçin biz haýatymyza geljegimiz röwşen boluşuna umyt baglan ýagdaýda
garamagymyz we özümiz uçin hakykatdan möhüm zady etmaga karar etmagimiz
zerur. Ezizler hoş sag boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top