3:13

Hyzmat 03

MP3

Salam ezizler,siz bilen ýene mowzuklarymyz arkaly duşuşup durs.Bunuň ýaly mumkinçilik uçin Hudaýdan minnetdaris.Ezizler Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan:” Şonuň üçin-de samsyk bolman, gaýtam, Rebbiň yradasynyň nämedigine düşüniň.”Efeslilere hatynyň 5:17 aýaty.

Bir güni hem biderek gitmagina ýol goýmaň.Hudaý sizden bolmagynyz we berjaý etmeginizi isleýan zady agtarmaga we oňy anyklamaga başlaň.Päsgeşler we ukuplarynyzy bahalamakdan başlaň.

Siz ýahşy özleşdiren we özleşdirmedik zatlara uzak nazar salyň.Pawlys şeýle maslahat beren:” Özüme berlen merhemetden peýdalanyp, siziň hemmäňize şulary diýýärin: özüňize ýokary baha bermäň. Tersine, Hudaýyň her kime beren imanyna görä özüňiz babatda sagdyn düşünjeli boluň. “Rimlilere hatynyň 12 bap 3 aýaty.

Ezizler gerek bolsa sanaw duzuň.Başga kişilerden olaryň ýürekdaki pikrlerini soräň.Olara magtaw eşidiş uçin däl,belki hakykaty agtarýanynyzy aýdyň.

Ruhyý päsgeşler we tebugyý ukuplar hemişe başga kişiler tarapyndan tasdyklanýar.Eger siz özünizi mugallym bolmak ýada aýdýmçy bolmaga pasgeşiniz bar diyip oýlasanyz we başgalar buňa göşulmasa,näme diýanyz?

Eger sizde ýolbaşçylyk ukupy bardygyny bilmekçi bolsanyz ýelkenden töwerege serediň.Eger hiç kim size eýermeýan bolsa siz ýolbaşçy dälsiniz.”Men haýatymda gören haýsy miweni başgalar tassyklan ?”-diyen sorag beriň.

Men nirede eýýäm üstünlikl boldym?Ruhyý pasgeşleri anyklamak uçin synaglar we ukuplaet açmak oran peýdalidir,emma olar çäklanendir.

Birinji nowbatda olar standartlaştyrylan,şonuň uçin hem olar siziň ýekketäkliginizie üns etmeýar.Ikkinjiden Mukaddes Kitapda ruhyý pasgeşleriň tarify getirilmän,şonuň uçin oalry bahalamak subektiw bolup käwagt bir topar peýdasyndan gelip çykmagy mumkin.

Ikkinji mesele,siz näçe kämillaşip barsanyz,siz bir näçe pesgeşler häsiýetlerini özünizde görkezmaginiz gerek.Siz ruhyý pasgeşe bagly bolman ýagdaýda kämilleşmekden gelip çykyp hyzmat edýan,okätýan ýada sahyýlyk bilen berýan bolmagynyz mumkin.

Pasgeşleriniz we ukuplary anyklap almagyň iň ýagşy ýoly bir näçe hyzmat ýerlerinde hereket edip görmaginizdir.Men ýaşlygymda ýüzläp päsgeş we ukup synaglaryny alyptym,ýone okatmak ukupym bardygyny diňe amalda berjaý edenimdem soň düşündim.

Men okatmak uçin mumkinçilikleri diňe kabul edenimden soň netijesini gordum we başgalardan tasdygyny eşitdim we soň “Hudaý maňa şu pesgeşi beren”digini düşündim.Şu bilen eziz doganlar mowzugymyz öz sonüna ýetdi.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top