4:58

Söýyikli diyip atlanan bulak

MP3

“Hudaýyňyz Reb, ýeňiş berýän Söweşiji siziň araňyzda.Reb size guwanyp
şatlanar, Ol söýgüsinde size täze durmuş berer, nagmalar bilen Onuň size
ýüregi joşar».(Sepanýa 3:17).
Hiç zat butin älem-jahan we barlykdaky hiç bir zat şertsiz söýgä deň gelip
bilmeýar.
Salam gadrdanlar. Men sähra eden saýahatym dowamynda çöliň ortasynda çäşme
akyp düşenini gördim.Ol çöliň ýokary boleginden başlanyp aşaga ondan soň
bolsa ýenede pese akyp barýady.Men bu çeşmeniň şeýle bir sap we
gözelliginden haýran galdym,onuň gözbäşyny tapmaga karar etdim.Men bu
gözbäşy tapdym hem.Onçe şol çäşmeni hasyl eden birinji bulakny tapdym.Bu
bulak dogrydan-dogry gumyň düýbinden atylyp çykýan eken.Men bu sährany
özümyň haýtymdaky sähra menzetdim.Men tapan çäşme bolsa tä men haýatymda
tapan Jennete menzýady.Bu oraň ajaýypdy.Ýone sähranyň ýaşyl jülge öwrilmegi
uçin ýene bir bulak gerekdi.Men şol ikkinji bulagy entek tapmapdym.
Bu bulak meniň haýtymdaky uruş,bulam-bujarlyklara garşy merhemet
bolordy.Men änçe wagt iş boýunça garama-garşylyklary,şahsyý haýtymdaky
agryklary,aragatnaşyklar bözülmagyny we ýüregimdaki boşlygy duýup
ýaşadym.Men Hudaýydan ybadat edip soradym.Hudaýym maňa çeşme gerek.Meni
ruhlandyrýjy çäşme gerek.Ýoksa bu dünýanyň sährasynda men nadip gögerip
bilerin. Men nadip ýaşab bilerin?Senden ýaşyrynmaga hereket etmekden hiç
hilli peýda ýok,Rebbim.Seniň gözleriň ýüregim sährasynyň her bir sere
ýerini bilýar.Bu sährada dyz ýaýrap ýatyr.Hiç hilli suw ýok,eger bar bolsa
hem diňe hapa suw bar.Men öz galbymdaky sähradan gaçyp gidip bilmeýan.Ýone
Hudaýym men oran suwsadym.Men ýüregimden hemişe suw akyp çykyşyny
isleýan.Hiç haçan gutarmaýan,meniň täşneligimi gandyrýan bir bulak peýda
bolmagyny isleýan.
Bir guni Hudaý ybadatyma üýtgeşik bir ýagdaý bilen jogap berdi.Tä Ybraýym
paýgemberiň gyrnagy Hajaryň gözleri açylyp,gyýyny görip galany ýaly.Hudaý
galbymdaky umytsyz sähranyň ortasynda bulagy görmegimuçin meniň hem
gözlerimi açdy.Bir guni men oran kyn ýagdaýa düşen bir aýala duş geldim.Ol
öýine gidmegi gerek,emma şägerdäki meseleleri sebäpli öýine gidip
bilmýändigini aýtdy.Oňy öz öýime çagyrdym.Ol bilen bir näçe gçn
söhbetleşdik.Işden boş wagtymda diňe ol bilen bille wagt geçirdim.Hudaý
hakynda gepledim.Mumkinçilik barynça onuň agyryny eňilletmaga hereket
etdim.Ýone ol gitmeli güni gelende onuň ýagdaýi ýene hem agyrlaşdy.Men eden
bary hereketlerim biderek bolanyndan ahmyr çekdim.Şeýle bolsada kitapymy
alyp okap başladym.Ol ýerde : «Gögüň Şalygy ekin meýdanynda gizlenen
hazyna meňzeýändir. Bir adam ony tapyp alýar, soňra ony gaýtadan gizleýär
we begenip baryp, ähli zadyny satýar-da, ýaňky ekin meýdany satyn alýar. “
Şol wagtda Hudaý maňa gepledi:”Maňa gulak as gyzym Sen meniň gymatbaha
hazynamsyň”.Men kitapy ýapyp:Men şeýle gymatbaha hazynamy?Meniň gadrym
ýok.Men hiç zada ýaramaýan. Şol guni myhmanymy ugratyp goýdym.Öýe
gaýtanymda stol üstinde kiçik bir gutujyk ýatirdy.Oňy açyp gordim.Içinde
dür gaşly ýüzük, bardy.Myhman maňa hat galdyryp bu ýzügi minnetdarlyk
höküminde galdyryptyr.Bu sowgaty gorenson bugun daňdan Hudaý maňa aýdan
gepleri ýadyma düşdi.Men onuň gymatbaha hazynasy.Men onuň söýikli
perzenti! Men onuň saýlanany! Şonda meniň ýüregimdäki hiç zada ýaramaýan
dien duýgular ýitdi. Elbetde tebigatan men hiç zada ýaramýan, ýone Hudaýdaky
täze haýtymda bolsa oraň gadrlydyryn.Men päklenen,täzelenen dogryçyl
kişidirn.Siz-na ezizler? Siz özüniz hakynyzda nahilli pikirdesiniz?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top