4:45

Abu Ali Hosaýyn ibn Abdallah ibn Sina

MP3

Salam eziz radio diňleji dostlar.Programmamyza hoş geldiňiz. Ezizler biziň
programmamyz ynsaaniet taryhynda öz adyny galdyran beýik ynsanlar
hakyndadyr. Bugun biz beýik ynsan,ady butin dünýa ýaýlan Abu Ali Ibn Sina
hakynda gepleşýas. Ibn Sinanyň doly ady –Abu Ali Hosaýyn ibn Abdallah ibn
Sina.Ol 980-çi ýyl 16 awgystda Buhara dünýä indi. Ibn Sina Orta Asiýanyň
beýik pelsepeçi,doktor we gündögar aristotelyň wekili. Pätşalaryň tebibi
bolup wezir wezipesini berjaý eden. Ibn Sino hemmesi bolup ylymyň 29
ugurundan 450 kitab ýazan. Yone şol 450 kitabdan biziň döwrümüzeçe diňe 274
sanysy saklanyb galynan. Ibn Sina Ewropa älimleriniň arasynda Awisenna ady
bilen öraň meşhur bolan.

Ibn Sina öz zehinliligini çagalykdan görkezdi. 10 ýaşda bölüşüna
garamasdan Ibn Sina köp kitablary ýatdan bilýady.Hatt-da medresededaky
öküşy döwamynda ol iň kiçik ýaşdaky okuwçi bolan we köpçilik onune maslahat
uçin gelýady.16 ýaşda Ibn Sina Buhara emiri Nuh ibn Mansury dowlamak uçin
çagyrtyrylan.1002-ji ýylda Turkler Buharany basyp alandan soň Ibn Sina
Urgença yol aldy.Ol erde oňy “tebibler şäsy” deýan ady berdiler. 1008 ýylda
sultan Mahmud Gaznawiý hyzmat etmekden boýun gaçyrany uçin Ibn Sinany
ýyllar dowamynda Horasan we Taboristanda entemägä mejbur boldy. Onuň köp
kitablary uzak wagt döwam eden syýahatlarynda eýer üstinde oturan
ýagdaýda beýan edilen. Ibn Sina 1015-çi 1024-çi ýyllarda Homodonda
ýaşady.Ol erde Ibn Sina emirlikyň syýasy-harbý aktiw hyzmat edip özünuň
tibbiýat feindaky beýik işlerini döwam ettirdi.Hatt-da emir Şams ad Dawlani
agyr kesselikden döwalany uçin oňa wezir wezipesi berildi.Yone şoňa
garamasdan Ibn Sina özüne änçeme düşmän artyranyny hem çetda galdyrmaly
däl.Onuň düşmänlary,ýagny kä bir harbýy başlyklar Ibn Sinany jellatyň
eline tapşyrmagy maksat edip göýandylar.,yone emir oloryň hereketlerini
bikar etdi Ibn Sinä başka jezany berdi.Ölüm jezasyny –emir weziri
wezipesini Ibn Sinadan alyp taşlap Hamadon emirliginiň erlerinden kowup
goýberilmägä erişdiler. Şol wakadan kyrk gün geçenson emiriň
hassalandy,ol enede oňki kesseligine çalyndy.Emir şol wagtyň özünde Ibn
Sinany nireden bolmasyn tapyb gelmägi buýrdy. Ibn Sina oňy ene bir gezek
şypalady. Ertesi guni Ibn Sina Emir buýrugy bilen gaýtadan wezir wezipesine
gaýtdy. Emiriň ölümunden soň Ibn Sina Isfahan emiriňiň hyzmatyna geçmekçi
bolony uçin ony tort aýa tussaga saldylar. Özünuň sonky ýllarynda Ibn Sina
emir Ala ad Dawla emirliginiň hyzmatyny etdi.Özünuň ölümi onunden Ibn Sina
hemme gullaryny gullykdan azat etmekni olory sylaglamagy we barça
baýlyklaryny garyplara dagatyb göýbermagi buýrdy.Howwa ezizler Ibn Sina
beýik alym bolan.Onuň ylyma bolan gyzyklanmasy,onuňe goýan maksatlaryna
näme bolsa-da gazanmak uçin eden hereketleri adamy galpyldyä salmagy giň
däl.Pelsepeçi Ibn Sina jenablary üýtgeşik hatyra,akly bilen başkalardan
änçeme tapawutlanan. Eziz dostum,siz hem geljekde beýik ynsan bolmagyňyz
mumkin.Siz hem öz adyňyzy taryhä möhürlab goýmagyňyz mumkin elbetde. Yone
buňa etmek uçin siz hazirniň özünde bar maksatlaryňyzy emele aşmagy uçin
jankäşlik etmägiňiz gerek. Hudaýym size şol kyn yolda Özi kömekçi bolsun.Hoş
sag-aman bolunglar ezizler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top