4:14

Hudaya gulak salmak

MP3

“….Bu Meniň söwer Oglumdyr! Oňa gulak asyň” (Mark 9:7)
“Meniň bu agyldakylardan başka-da goýunlarym bar…..Olar hem meniň sesimni
eşiderler…” (Yhannj 10:16)

Salam bügun söhbatymyz döwamynda Hudaya üznüksiz geplamany togtatyb ona
gulak asmak barada gepleşyars. Egerde Huday býilen çinan gow wagt
geçirmagy halasak mydamky el degmezligy togtatyb ybadat edyan wagtymyzda
kem geplemany ädet edyb almagymyz gerek. Ybadat deyanda köplanç
yregyimisdaky derdlerimyzny Hudaya dökmegy düşunyars. Bunuň yaly ybadat
bize hiç hilli peyda bermayar. Yanynyzda dynman diňe öz problemalary we
başinan geçirenlery barada gepleb duryan adamy göz önuňe getiriň . Bir
zat aytmakçy bolyanyz yone ol pursat bermayar. Söhbatyň tä başinan
sonunaçe ozi geplyar. Biziň ybadatymyz hem şoniň yaly bolmaly dal.

Bugun ybadata başkaça nazar bilen golaylaşyars. Hudayň huzurine gelende
siz uçin ony ya-da başka bir zady etmagyny soramagy ret etmegimiz gerek.
Mukaddes Kitaby üns bilen bir näçe gezek ökab çikiň Hudaya şo kitaba
layyklykda bir näçe soraglary beriň .Şonan soň öturub onuň jogabyna
garaşiň. Ýyregynyz,huşynyz ,teninyz bary bilen Hudayň huzurinde bolyň .Onüň
jogabyny eşitmaga hereket ediňg.

Yaş Şamuil Hudaya şeyle dedy: “Geple Taňrym men seniň gulyň seny eşitmaga
tayar” ya-da Israil halky Musa paygemere aytdilar” Bize geple biz eşityas
goy Huday bize geplemesin erbet yagdayda biz halak bolars.” Dyib
aytandy.Bir gezek Ysrayil halky Hudaya gulak asmasdan Hudayň sesiny
eşytib elhençe gelandy şoninň uçin Hem Hudayn gepleşinen gorkub galpty.

Habakuk paygember bolsa Hudayň önuňde durup şeyle dyidy “ Gozegçilik
edyan yerimde duraryn Rebbim maňa näme diyjegini bileyin şikayatyma näme
jogap berjeginy göreýin” Huday bolsa oňa jogab berib şeyle dyidi “
Aýanlygy ýaz habarçy bir nazanda okar ýaly oňy duşnukly hem aydin edip
yaz” (habak 2 :1-2) Habakuk Hudayň jogabyna garaşdy .Huday bolsa oňa
aydanlaryny yazib goy diyib buyrdy.Biz hem ybadatda Hudayi dinglamany
eşitanlarimyzy deptere yazib goymagy owrenişimiz gerek. Huday eşitmak uçin
wagt talap edilyar.Eger-de Hudaya gulak salsak, onuň bizlere gepleyişine
garaşsak ol elbette geplayar. Bizden talap edilyany bu- garaşmak. Zebur
kitabynda hem Huday bize şeyle dyidy:

“Men saňa owüt bererin ýremely yolüny salgy bererin maslahat bererin sende
bolar Meniň nazarym. Düşünjesiz at ýa datyr dek bolma agyzzlyk bilen uýan
bolmasa bilmeýärler olar gitjek ýoluny”(Zeb. 31:8-9)

Hudayň aydanlaryny eşitmagimiz we düşünmagymiz uçin oňy aňlamagymiz
gerek. Huday bizy dolandyrmaga we geplemega wada beryar. Emma biz oňün
dolandyranyna tabyn bolyasmy? Kä wagt ozimiz bilmedik yagdayda Hudayň
dolandyrmagynan çetä çikyb galyas.

Ezizler egerde sizy dünya we sport täzeliklery, maşgala we öý-hojalyk
problemalarynyň çözgutlery, hayatda öz maksatlaryny tapmak baradaky
mowzuklar gyzyklantyrsa bizyň saytimiz edil siz uçin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top