3:16

Aragatnaşk

MP3

Salam hormatly radio dinleýji doganlar. Ezizler ýene siz bilen radio
tolkunlary arkaly duşuşup duranymyzdan oran şat. Bunuň ýaly mumkinçilik uçin
Hudaýa minnetdarlyk bildirýas. Hormatly radio dinleýji moştaklar

Bu gunki gepleşigimizi Rimlilere hatynyň 15:5-6aýtlary bilen başlaýas. Ol
ýerde şeýle ýazylan:” Siz ýürekdeş bolup, Hudaýy, ýagny Rebbimiz Isa
Mesihiň Atasyny biragyzdan şöhratlandyrar ýaly, çydam hem teselli Hudaýy
Isa Mesihe görä, size özara pikirdeşlik bersin.”
Hudaý biz mesihylaryň arasynda bir-birimize bolan onaýly aragatnaşyk
gurmagymyzy oran- isleýar.Bundan başga Hudaý ýene masihiýler Hudaýň
Beýikligi uçin billelikde hyzmat etmeklerini isleýar. Biz doganlar bir-
birimize mätäj bolmaslygyň hiç bir mumkinçiligi ýok.

Biz hemişe bir-birimize gerekdiris.Nahilli sebaplere görä biz bir-birimize
mätaj we zerur bolmagymyz mumkin?Elbetde masihyý insan bir-birini gorende
bir-birimize ruhyý göwünini götermegimiz gerek,esasan hazirki ýagdaýda
kimidir ruhylandyrmak,mätaj bolan insanny ýenede imanda berkleşdirýar diyip
ynanýas.

Bundan başga bilman we onça düşunman bilimlerimizi doganlarymyzdan
öwrenmagimiz mumkin,bir-birimiziň ýaňlyşlarymyzy söýgi bilen dogrulamaga
ýardam bermagimiz mumkin. Bu bolsa doganlara mumkinçilik bar derejede öz
ýardamymyzy görkezmegimiz oraň möhum we zerurdygyny bildirýar.

Eziz doganlar,size aýdyp geçenimiz şeýtana oran ýagşy malim.Şonuň uçin hem
Hudaý Zebur kitapynyň 132 mezmurinde doganlar bir-birine nahilli
aragatnaşykda bolmalydygyny anyk görkezip geçen.Şeýtana biziň hyzmatymyzy
nahillidir garşylyk bilen togtatyp goýmak ançeme agyr.
Ýone doganlaryň biri-birine bolan aragatnaşyklaryny bozmak arkaly ol kop
zada ýetmegi mumkin. Şonuň ýaly ýaman aragatnaşyk öz-özünden hyzmatymyza
erbet täsir edip başlaýar.Şonuň uçin hem onuň iň ýagşy usuly doganlaryň
arasynda bölünme döretmek.Bölünme döranson hyzmat hem öz-özünden
ýuwaşaýar,hatta umuman togtap galmagy hem mumkin.Ezizler şeýtan hemişe
zalymlyk tohümyny saçýar we wagty gelip şol töhümdan ýaman hasyl almaga
hereket edýar.

Eger siz hyzmat edýan toparda doganlar arasynda oňaýsyz aragatnaşyklary
düýsanyz doganlara şol hakda aýdyň we tizde Hudaýyň onunde toba edip ýene
öz hyzmatynyzy dowam ettirmaginiz mumkin. Eziz doganlar bugun Hudaý size
edil şony amala aşyrmagy görkezýar,gije galmasdan işe başlaň. Hoş sag-aman
boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top