3:47

Hudaý bilen bille ýaşaýş

MP3

Salam eziz doganlar,siz ezizler bilen ýene sag aman düşüşup duranymyzdan oran begýnýaris.Ezizler başynda insanlara jennet wada edilendi.

Ýone munuň ornüna günakärleri jennediň poslan gapylary garaşyp duranyny gorýas.Eziz dostlar,siz hem özüňizi günakär bolup şeýleliginzçe galmaga ýol goýmaň.

Hemişe Hudaý bilen bille ýaşaýşa umyt bar.Ahyr günaden nahilli peýda?Ezizler,men talyplyk wagtlarymda öz ýakynlaryma,dostlarymyza Rebbimiz Isa Mesih hakda gepläp berýadym.

Şol wagtda men bir gyz bilen adaglanan edim.Elbettde oňy söýärdim.Oňa oýlenmek maksatym bardy.Töweregimdäkiler bolsa:”Sen entek ol gyzy ýagşy bilmeýaň,oňy ýagşy bilmek uçin ol bir gezek bolsada ýatyp görmegiň gerek”diyip aýdýardylar.

Elbettde olar meni masgaralap üstimden gülerdi,çunki men olaryň aýdanlaryny etmeýadym,men Hudaýyň emri boýunça ýaşýardym.Men bözük we zynakär bolmagy asly islemesdim.Öz-özünden mälim,dostlarym hemişe her hil gyzlar bilen şöwketparaz gatnaşykda bolup durýadylar.

Olar özlerinçe şeýle haýatyndan şatdy.Olar meni köpçülige goşulmaýan we dindar diyip bilen bir wagtynda özleri uçin bagtly haýat nesip etdi diyip oýlardylar.Şonça gyssanlaryna seretman men Mukaddes Kitap emrlerine amal eden ýagdaýda ýaşaýyşy dowam edýadym.

Edil şu wagt men öýlendim we bagtly,perzentlerim hem bar.Biz är aýal bir-birimizi söýas.Öýimizde hemişe Hudaýyň şatlygy bardygyny duýas.Çagalarymyz bolsa wagty höş haýat geçirýärler.

Soňky wagtlarda men talyblyk wagtymda dostlarym hakda ýüregi gysýan habarlary tiz-tiz eşidýan.Olaryň kopçiligi öz maşgalalary bilen aýyrylyşyp giden,galanlary bolsa öz magşukleri bilen ýaşap gelýärler.

Hatta aýrymlary içgä berilip köçelerde horlanyp ýörler.Bir dostum tel arkaly men bilen uzak söhbetläşip,men seniň ygtykadyňa höwesim gelýar diyip aýtdy.

Eziz doganlar,näme bolanda hem men bir gepi aýtmagym mumkin:”Biçäre dostlarym”.Ezizler,ine size Hudaýsyz ýaşamagyň netijesi.Haýatdan lezzetlenip ýaşýan dostlar,haýatynyz netijesi näme bilen gutarmagy hakda oýlap görüň.Hudaýa ýakynlaşyň,Ol sizi butinleý özgertip bilýar.

Eziz dostlar,Hudaý bilen ýören şonça ýyllaryma asla gýnanmaýan,tersine haýatym berekete doldy.Asudalyk we hätirjemlik hemişe meniň hemrama öwürildi.Şonuň bien ezizler mowzugymyz öz sönüna ýetdi,höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top