3:35

Halalyk

MP3

“Näme ekseň şöny orýaň”

Salam gadrly dinleji dostlar. Halalyk bugungi günde öraň seýrek bolup
barýan artyklyk kataryna girýar.”Halalyk bilen hiç bir zada gazanmaýaň”-
diyenler ýokarynda näme ekseň şöny orýaň diýen nakyly ünütänlär. Adamlar
pul gazanmak baýlyk arttyrmaga jan edip,öz janypkeşlik bilen ya-da
ahlaký taýdan näme ýagşy we näme ýamanlygyny şönçaki aňlamasdan köplanç
hata edýarlar.Olar soňky netije pul diyip hasablyarlar,ýone bu beýle
dal.Pul- başka maksatlara ýetmek uçin diňe bir mumkinçilik. Köplanç pul
hakynda gaýgürmak ornüna başka maksatlara dykatyny çekib olara ýetmek
yollary aňsatrak bolmagi mumkinligyny aňlýars.

Halalyk hemme işde gerek bolýan häsiýet. Ol Biznes bolsin ýa-da
mugallimçilik,kişi öz işine halallyk bilen çemeleşse,hiç kimi aldamasa,öz-
özüne hormaty ulalýar.Halalygy hemmä belli bolýar. Hasydyr bir işi el
ujunda etmek,şol işi almak uçin baaşkalara aldawaçlyk edip ýa-da köpräk
pul täpmak uçin nädögry yoldan gidiş-halalyk dal. Ynsan nahilli halal bolup
işinde üstünlik gazanmagy mumkin?
Kişi butin älemni zabt etse-de ýone şo bilen bille öz kalbýny ýitirse
buniň nahilli peýdasi bar.Siz her hilli yol bilen bolsa hem öraň köp mal-
mulkä eýe bolsanyz-da emma kalbýňyz dýnç bolmasa,öz kalbyňyzy
yitirseňiz,bundan size peýda barmi? Baýlygyňyz özünize datýarmi?

Berjaý edýan işimiz,geplaýan sözimiz we hatt-da pikirlerimiz hem bir gun
özümize gaýtyar. Eger siz öz malyňyzy satmak uçin ýa-da arzanrak mal satyn
almaak uçin kimisir aldasaňyz bir gün gelib sizi hem aldýarlar.Edil şol
siz aldän adam aldamasa hem şol siziň ýalanyňyz başka bir adamdan yzyňa
gaýtýar.Bü ýaşaýan dünýa gaýtar dünýa.

Baýlygňy aldaw, nähalallyk we kezzablyk bilen döretmek gum üstinde jaý
guramak bilen barabar.Guran ymaratyňyz gumda uzak dürmaýar.Aldaw we
edebe dögri gelmýan yol bilen baýlyga tiz gazanmagňyz mumkin,emma bu
baylygyň gelejegi yok. Öni uzak wagt saklab galyb bilmýaňyz. Baýlyga
halallik yoly bilen gazanmaga öwreniň. Bu yol biraz kyn bolsa hem,önuň
geljegi bar. Bu yol bilen gazanan baýlygyňyz özünize hem maşgalaňyza hem
buýsanç duýgysyny berýar. Öz-özüňizi hormat edýaňiz.Kalbyňyz hem hatirjem
bolýar.

Şahsýy haýatyňyz ya-da biznesda hereket etmesden oň öýlaň: Bu kanyna
garşy dalmi? Bu ahlaky taýdan dögry gelyami? Netijede özümden begenib
bilerinmi? Ýakynlarym bu hakda bilişini halýanmi? Bundan soň öz-özüme
hormatymy ýitirmýanmi? Şol soraglaryň barysyna jogablar kanagatlanarly
bolsa işiňizi arkaýyn başlamagynyz mumkin. Amad size ýär bolsin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top