MP3

Salam ezizler! Ýakynda meniň elime Habakuk paýgemberiň kitaby düşib galdi.Bu
kitaby öň hiç ökamän ekenim. Öraň ajaýyb düýgylary başdan geçirdim.
Başka paýgemberleriň haýaty hakynda bilýars,meselen
Ybrahym,Nuh,Musa, Aýb,Şöwul, we başkalar. Oloryň barysy hem biz ýaly sada
adamlar bolän diyb aýdýas.Ýone Habakuk kitabyny ňkänsoň onuň sözleri
hamala ýüregimden atylyb çykýan yaly boldy. Geliň onuň Hudaýya näme
diýanlerini sizlere-de aydyp bereýyin:” Ýa Reb haçana çenli medet dilap
perýat edeýin? Sen gulak salýaňmy? Zulumdan perýat edýan ýone Sen halas
etmeýan. Näme uçin pisligi maňa gördürýaň?Ýamanlyga neden çydaýaň?Zorluk we
zulum gözümiň aldynda.uruş-galmagalyň.jenjeliň soňy gelenok.Şonuň uçin
kanunyň güýji yok,adalata yol yok.Erbetler dogruçulardan üstin
çikýarlar,şeýdibem,hakykat ýoýulýar.

Bu günki günda töwerekdeki erbetlikler,nähaklyklar,bozgaklyklary
görmagaä mejburdirs.Biz şoniň yaly bözülan, erbetliklere doly dünýada
ýaşaýyars. Kä wagt bize nähaklyk ediýarlar,adalat talap edýas ýone
adalatsyzlyk edýarlar. Dögry işlýars ýone töhmet edýarlar. Hudaýydan
hemaýat sorýars Ol bolsa tersine alyb,jogab bermaga howlukmaýar.
Ynsanlaryň bize we başkalara eden adalatsyzlyklary, ahlaksyz adamlaryň
hezil edip ýaşaýanyny görib,nähaklyga çidap bilmeýärs. Içimizde ençäme
kişiler tä Habakuk ýaly Hudaýyä nälany anyk. Hudaýyň ahlaksyzlari
jezasyny bermaga howlukmaýany bizi haýran galdirýar. Habakuk hem şoniň
yaly ýagdaýi başyndan geçiren/ Ýokaryda ökanlarymyz diňe Habakukyň Hudaýya
eden näläsydy.Hoş Hudaýy oňa jogab berdimi? Howwa elbette

Hudaýy biziň nalalarymyzy jogabsiz galdyrmaýar. Ol Habakukä şeyle diydi:”
Milletlere serediň!Haýran galyň! Siziň günleriňizde:etjek işimi
eşideniňizde,gulagynyza ynanmarsyňyz
Özgeleriň eýelejek bölüp,dünýaniň çar tarapyna ýoriş edýan rehimsiz we
zalym babyl milletini size garşy öjükdüreriň.Aýylganç hem gorkünçdyrlar,öz
düzgünlerine gorä hereket edýärler….”, Şoňda Habakuk Hudaýya ene nala
etdi :”Owaldan bar sen dalmi, ýa Reb? Mukaddes Hudaýym biz ölmeris! Eý
Reb, babyllary bize höküm etsin diyip saýladyň.eý Gaýam,olary bize jeza
bersin diyip bellediň.Pisligi görerden päkdir gözleriň.

Ýamanlyga seredip bilýan dalsin Sen. Hilegärlere neden jeza bermaň
çydaýaň. Erbetler özlerinden dogryny ýwudýarka,Sen näme dýmýaň? Habakuk şöl
sözleri Hudaýya aýdanson näme etdi diyib öýlýaňiz? Ol elbedte sözlerine
görä Hudaýyň jogabyna garaşan. Ol şeýle diýan:” Rebbiň maňa näme
diýjegini bileýin” Ol Hudaýya şikaýat edenini bilýardi.Biz hem käwagt
ýyaşaýşymyzda bölýan wakalardan göwünimiz bitmezden Hudaýya şikaýat
edýas. Hudaýy Habakukgä jogab berdi: ”Adalatsyzlyk bilen galanyň düýbini
tütanyň dat günine

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top