4:45

Ýahudo şäasy asa

MP3

Salam. Sulaýmanyň ölüminden soň Ysraýyl pätyşalygy ikkä Ýahudo we Ysraýyl
şäalygyna bolunup gitdi. Kä wagty bu ikki pätyşalyk bir-birine dost,käwagt
bolsa duşman bolýady. Olaryň nahilli aragatnaşykda bolmagy tagta nahilli şä
gelişine baglydy.Her ikki dowleti hem wagty-wagty bilen ýagşy we ýaman
şäälar dolandyran.Şonuň ýaly şäalardan biri Ýahyşafat Ýahuda dowletine
hökümranlyk edendi. Ol Ysraýyl şäasy Ahab şäalyk edýanyna dört ýyl
bolonynda Ýahuda şä edip taýynlanandy. Ýahuşafatyň atasy Asa hem Ýahudanyň
şäasy bolan. Asa Ierusalimde 41 ýyl hökümdarlyk edip babasy Dawud ýaly
Hudaýyň onünde dogry işler etdi.Ol özünden oňki şäa Erinbom döwrunde
gurulan hemme butlary ýok etdi.Sajde edilýan erdaki hemme ahlaksyzlary
Ýahudadan kowdy.Asanyň enesi kim bolonyny bilýaňyzmy?
Dawudyň ogly Abusalamyň gyzy Mahody.Abusalam nahilli ynsan bolonyny
bilýaňyz.Gyzy hem ondan galyşmýady,ýurtda gadagan edilen Aşera hudasyna
sejde etmek uçin direg ýasatypty.Asa bolsa Hudaýyň ýolunda adalatly we
dogry bolmak uçin hattda enesi gurduran diregi hem bözdürup taşlady we
enesini şäalyk derejesinden mahrum etdi. Ol ömri dowamynda ýurtdäky hemme
sajdegahlary ýok edip bilmän bolsa-da Hudaýa tüýs ýurekden baglanan şäady.
Onuň eden işleri we gahramanlyklary hakynda ökýan ekenik onuň oran
başarjaň,dana şä bolanlygyny bilmagimiz mumkin.Şoňa seretmesden başga
şäalar ýaly ol hem hata we kemçiliklersiz däldi.Meselen ol Ysraýyl şäasy
Bagşa bilen birlik doretmaga hereket etse bolýady.Bunuň ornüna ol Siriýa
şäasy Benhadat bilen birlik düzdi.Aslyna garanda Yahuda hem Ýsraýyl hem bir
halk bolup-Hudaýyň halkydy.
Oloryň dinuwsyz agzalalykda ýaşaýyşy Hudaýň galbyny gamlandyranyny göz
onüne getirmek kyn dal.Ahrym Hudaý her ikkisini hem bir ýaly gowy
gorýady.Ýone bunuň ýaly ýagdaýda butinleý Asany hem aýplap bolmaýar.Bunda
Bagşanyň hem aýypy bar.Asa Ýahudada höküm eden wagtynda Ysraýylda Bagşa
diýan şä höküm süran.Bagşa Hudaýyň onünde nädogry işler edýan Hudaýyň
emrine tabun bolmaýan şädy. Tebigy zat bunuň ýaly şä öz gonuşysy we
gardaşy bolan Ýahuda halky bilen asudalykda ýaşamagy isleman.Şonuň uçin hem
Ýahuda şäsy Asa we Ysraýyl şäsy Bagşa bir birleri bilen razylaşup
bilmanler.Bagşa Ýahudaa göşun bilen baran.Mukaddes Kitap olaryň
aragatnaşyklary hakynda şeýle diydi:” Asa bilen ysraýyl patyşasy Bagşa
bütin ömürlerine uruş etdiler.”(!-ji Pätyşalar 15:16)

Bu Asanyň ýekeje hatasy däldi. Ýokaryda aýdyp geçenimiz ýaly Ysraýyl şasy
Bagşa Ýahuda hüjum edende Asa Siriýa şasy Benhadat bilen birleşik düzdi.Ol
Siriýa şasyna sowgatlaty Hudaýa getirilen sylaglar arasyndan aldy.Bu onuň
ikkiji hatasydy.Mukaddes Kitapda Hudaý Asany bu eden işi uçin jezalany
ýazylman.Yone Hudaý getirilen sylaglary başga bir keseki şä berip ibermek
Hudaýa niýetlenen zady ogurlamak bilen barabardy. Hudaýyň ýolunda dogry
ýoran kişi Hudaýyň merhemeti we hemaýaty astynda bolýar.Bilip durup günä
eden eden we Hudaýyň emrine garşy çykan kişi bolsa Hudaýyň hemaýtynda çeta
çykan bolýar. Eger Mukaddes Kitapdaki şahslaryň haýaty bilen gyzyklansanyz
biziň saýtymyza giriň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top