4:25

Üzumçiligiň eýesi

MP3

Salam. Ýakynda ozal ökän bir bölegi ökäp galdym. Bu gezek ol maňa butinleý
başga kişiler hakynda maglumat berdi.Geliň ynha şol bölegi siziň hem
dykgatyňyza ugrukdyrýan.
“Gögün Şalygy üzümçiliginde işlär ýaly ir ertir bilen günlukçi tutmaga
giden ýer eýesine meňzeýandir. Ol günlükçiler bilen bir günlük iş hakyny
bir kümüş teňňä razylaşyp olary öz üzümçiligine ýollaýar.Ir sagat
dokuzlarda daşary çykan wagty,ol bazarda bikär duran birnäçe adamlary
görýar.Olara-da :”Siz hem üzümçilige gidiň,hakyňyzy doly tölärin”-
diyýar.Olar hem gidýärler.Günortan we öýlän sagat üçlerde ýene daşary çykyp
ýene şeýle edýar.

Oýlän sagat bäşlerde aýlanmaga çykan wagty,başga boş duranlary
görüp,olardan :”Näme uçin günuzyn bu ýerde boş dürsuňyz?-diyip
soraýar.Olar hem:” Bizi hiç kim hakyna tutmady”-diyip jogap
berýärler.Olara:” Sizde üzumçilige gidiň”-diyýar.Agşam düşen çagy
üzumçiligiň eýesi öz iş dolandyryjysyna :”Günllukçileri çagyr-da iň
sonkulardan başlap ilkinjilere çenli haklaryny tole”-diyar.(matta 20:1-
8).Bu hekaýadan nämeni düşundiňiz? Üzumçilik eýesiniň öz üzumçiliginde
işlämak uçin günlukçileri hakyna tutmagyny.Üzumçilik eýesi gün dowamynda
eden işlerine uns etdiňizmi?Ol günlukçileri hakyna tutmaga
hyzmätkärlerinden birini ibermedi.Onuň özi bazar meýdanyna we başga
eýrlere Baryp üzumçiliginde işlamak uçin adamlary ýygdy.

Bu işi ol gün dowamynda etdi.Ilki günuň başynda,soň bolsa biraz gijrak
sagat dokuzlarda çykdy. Her gezek çykanynda üzumçiliginde işlamak uçin
adamlary ýgnab gelwerdi. Eger hekaýa dykgat bilen seretseňiz,hekaýadaky
üzumçilik eýesi Hudaý ekenini aňlaýaňyz.Hudaý üzumçiligine işçileri ýallan
bir gun bolsa butin bir haýat ekenini düşunýňyz.Çyndan hem haýatymyz
Hudaýyň nazarynda bir gun ýalydyr.Insan haýaty dowamynda Hudaý olary Öz işi
uçin çagyrýar. Kimidyr daň säherden-ýagny çagalygynda,kimnydyr sagat
dokuzlarda-ýaşlygynda, ýene kimnidyr bolsa sagat uçlerde-40 dan aşandan
soň,käbirlerini bolsa geçki sagat bäşlerde-haýatynyň soňky
wagtlarynda/Hemişe Hudaý insanlary özüne gelmaga çagyrýar.Diňe oňa nahilli
jogap berýas?

Hudaý bizi çagyranda biz oňy eşidip bilýasmi? Hekaýadaky üzumçilik eýesi
işçileri öz üzumçiligine çagyranynda olar nahilli jogap berdiler? Olar
üzumçilik eýesiniň sözlerine gulak saldy,ol aýdan nyrha razy bolup,onuň
yzyndan gitdiler.Möhümy üzumçilik eýesi aldamýanyna ynandylar.Biz hem
Hudaýyň bize berýan wadalaryna ynanýasmy? Eger ynansak Onuň yzyndan
eýerýas.Gynansak-da köpçilik Onuň çagyrygyna uns bermaýar. Hudaý insanyň
haýatynyň haýsy wagtynda çagyrmasyn insan hemişe Onuň çagyrygyna
kanagatlanarly jogap bermagi onuň uçin peýdalydyr.Hudaý sizi haçan
çagyrmasyn Onuň wadalary özgermaýar. Gijrak çagyranlara kemrak merhemet
wada edtmaýar. Ol hemişe adalatly we mähribandyr. Ezizler Mukaddes Kitabda
ýazylan pähimleri gowrak düşunmak isleseňiz biziň saýtymyza giriň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top