3:54

Gowy çopan

MP3

“Men gowy çopandirin Gowy çopan goynlary uçin janyny pida edyandir”(Yhanno
10:11)
Salam çopanlyk keşpi bizlere gadimnan ata- babalarymyzdan galan. Bu keşp
adamzat bir erde mekan tutib yaşamadik we dayhançilik öndürip çikariş
nämedigyny bilmedik wagtda hem bolan. Dünyä halklary halk bölüp döremesden
öň taypa,tire bölüp yaşab bir jaydan ikkinji jaya göçüp
yaşanlar.Şeylelikde diri galmak ukyplaryny alan. Göçme tireler özi bilen
ele öwretilen haywanlary hem alib yran. Bü haywanlar ölaryň baylygydy.
Gadymda adamyň baylygy önuň näçe puly bardygyna gözleb dal-da önuň näçe
üllakan mallary we toýnakly janlylary bardygina gözleb ölçyanyardy. Şöniň
uçin hem adamlar öz janly mal göuynlaryny ayap saklyardilar.

Çopanyň yaşayşiny önüň özüňi alib baryşyna synlab gördinyzmy? Yadymda men
5-6 yaş çaga wagtym öyimizde 10-15 gounumiz bolordy. Özimiz bakib
bilmedigimiz uçin ene-atam her gun daňgnan çopana göşub baýyrlarda
bakmaga berib koyberyady.Agşamara çöpan biziň we ýakyndaky goňşylaryň
gouynlaryny alyp düşerdi we derweze yakinlandä biz “ Kur-ey, Kur-ey” dyip
çagryadik . Gouynlar bolsa biz çagalaryň sesiny eşitip padadan çikyady soň
biz olary yatagyna girizib iým beryadik. Bü ýöne bir meniň çagalikdaky
yatlamalarymyň biri. Gouynlar öz hojaýyny – çopanynyň sesiny gowy
bilyarlar. Çopan olary gowy otlaglara, bayyrlara we suwly erlere alyp
baryar.Çopan gouynlara näme gerekdiginy gowy bilyar.

Goüynlar köp yrab yadanyny çopan olaryň hereketlerinen düyar. Yaş
guzilary bar goüynlara sabr bilen pada etişib almaklary uçin komek
edyar.Çopan goyularyny doýryar we yadan wagtynda dynç aldiryar. Olary
ýyrtyjy haywanlardan gorayar, howpsuz ýollardan haydab güneş howurinen
saya erlerde dynç aldiryar. Isa Masih hem “ Men gowy çopandirin /Çowy çopan
gouynlary uçin janyny pida edyar. Hakyna tutulan adam goýunlaryň hakyky
çopany ya-da eýesi daldir.Şonuň uçin ol möjegegiň gelyanini dörse goyunlary
taşlab gaçyandir….. Men goyunlarymy tanayandyryn.Olarda meni
tanyandirlar” diyandy.

Ol hakykatdan bize näme zerurdigini bilyar. Omrimiz howp –hatardda bolsa
garayar, bizi düşmanimiz şeytanan , bela-beterden hem gorayar. Ol arkaly
amatly,bereketly,asuda haytä yetmegymyzy halayar.Ol her birimizy at-ma at
çagyryar. Bille yaşayşimizny halayar. Hayatda ol biziň oňümizde ya-da
arkamizda gelyar we bizlery görayar ,dögry yöremegimiz uçin hassasy
bilen ädimlerimyzy dogrülayar. Egerde hat-da agyryly bolsada biz dögry
yoldan yalňyşmaslygymiz uçindir. Hezraty Däwud şeyle deydi:” Reb- meniň
çopanym .Men hiç zada mätäç bolmaryn… Meniň janymy ol täzeleyar hem-de
öz adynyň hatyrasyna dogrulyk ýollaryndan meni äkidýär…. Yamanlyklardan
gorkmayarin men çunki Sen meniň bilensin.Seniň hasaň, çopan taýagyň aram
beryar janima meniň.(Zebur 22:1 , 3-4)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top