MP3

Salam hormatly radio dinleji moştaklar. Radio tolkunlarynda siz uçin
geple’iklerimiziň biri. Gunleriň birinde kakasy DOWLETDEN sörady:
Oglüm,belki özüň gämi ýasarsyň? Men saňa hemme gerekli zatlary tapyb
berýan,bundan başka sen meniň ussahanamda işlemagiň mumkin”

Bu teklip çaganyň göwnüni söz bilen aýdyp bolmaýan derejede şatlantyrdy.
Ynha aradan bir näçe gunler geçib çaga öz kakasyna özi ýasan kiçijik
gämesini görkezdi. Menimça Dowlet özi ýasan gämeni başka oýunjaklaryna
gözlende oran gowy görup galdy.Sebäbi bu gämeni ol özi öz elleri bilen
ýasapty.

Bundan başka bu gämeni ýassaýynçe Dowlet özünuň bar mährini ona
bagyşlapty.Dowlet özi ýasan gämeni durli boýaglar bilen boýab çikkandan soň
oňaa ak ýelken hem asdy.Gämi ynsanlary göterýan derejede ulakan
däldi,emma kenarda durup ýüp bilen ony dolandyrmak mumkindi.

Dowlet hakykatdan hem özi ýassan gämesinden göwni hoşdy.Eziz dostum sen
bilýaňmi- sen hem kimdir biri tarapynaň ýaradylansyn? Bu Hudaýdyr.Ol seniň
Ýaradýjiň. Ozal Hudaý birinji Adam Ata bilen Momo Howany ýaradypty.Soň
oloryň çagalary doguldy,çagalarynyň çagalary doguldy we şu güneçe şol
ýagdaý dowam edip gelýar.

Hudaýy Özi ýaradan her bir ynsana haýat berdi. Şeýle Ol saňa haýat hem
berdi. Ol seniň Ýaradyjyňdyr. Zebur kitabynyň 94 bab 5 ayatynda şeýle
diylen:” Deňiz Onuňkydyr,çunki Ol ýaratdy ony,dury ýere şekil berdi Onuň
elleri “.Eziz dostum Hudaýy seni söýar.Ol seniň hemme mätajlikleriňi ýaddan
bilýar.Ol diňe bilib dälde ol belki saňa kömek etmägi halaýar.
Sendaki iň ulakan mätäjlik Onuň onuňe hemme günäleriň uçin toba et we Isa
Mesihni halaskärim diyip ýüregiňe kabul et.Hudaýy saňa öz emirlerini beran.
Hudaýy sen bilen Özünuň Mukaddes Kitaby arkaly gepleşmägi halaýar.Hudaýy
oňden sen hakyňda hemme maglumatlara eye.Hätta seniň geljegiň uçin Onda
ajayýb maksatlary bar.

Seniň Ýaradyjyň Hudaýy seni Özünuň ekätäk Oglünuň gurbanlygy öwezine toleg
töwleb satyn aldy.Eger Hudaýy şeýle yol tutmända butin ynsaniet ölüme
mehkum bolordy. Hudaýy bolsa seniň Ýaradyjyň bolony uçin seni söýar we
seniň ölmägiňy halamaýar. Ol sana eden teklipi –bu ebediý haýatdyr.Ol beren
haýaty we guwanjy senden hiç kim tartyb alyb bilmes.Çunki Seniň goragjyň
Hudaýyň özi bolýar.
Ol bu gün saňa garaşýar. Sen oňa Rebbim men seniň onuňde günäkär, meniň
günälerimni geçir, haýatyma gir we ony dolondyr diyp aýtmagyň gerek.Hoş.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top