5:09

Dürmuşda bahtly bolmak

MP3

Dürmuşda bahtly bolmak uçin kişi özüne laýyk gelýan ýan ýoldaş täpmagynyň
özi eterli däl. Bahtly bolmaga laýyk gelýan ýan ýoldaş bolmagy hem gerek.
Dünýada aýrylyşmalar we är-aýalyň bir-birinden aýry ýaşamagy ýaly
ýagdaýlar sany gunden gune artyb barýany hemmä belli.Emma bu sanlaryň hattä
Masihiýler arasynda hem artyb barýany oraň gaýgyly ýagdaý. “Täze Etika”
özünuň durmüşdaky çäklendirişlerine garşy gazapy arkaly nike
arabaglanyşyklary gadyry gaçdy.Şoniň uçin hem ýaşlar dürmuş gurmga ilk
gadam goýmasdan oň nikalaşmak hakynda oraň oýlap almaklary we her
taraplaýyn bellamagi oran mohüm. Erkak bilen aýalyň Hudaý huzurunda dürmuş
gurmagy,dürmüşyň maksaty ýaly üýtgameýän äht hasablanýar(Malaky 2:15
Hudaý olary bir ten edip ýaratmadymy? Ten we Ruhda olor Oniki.Namuçin bir
edip ýaratdy,çunki ol öz dogülýan çagalarynyň Hudaýyň halky bolmagyny
isleýar.Şoniň uçin habardar boluň we ýaşlykda öýlenen aýalyňyza dönüklik
etmaň)

Eran bagynda Adam Hudaýyň nepesi bilen janly barlyk boldy(Gelip çykyş
2:18-25) Adam Hudaýyň keşbinde ýaradylan ýekkeje barlykdy.Ondan başka
butin barlygyň üstinden höküm surmägä hykyky bardy.Emma hemme zatdan
habarly Hudaý onuň ýaňyzlygyny gowy bilýady.Adam Hudaý ýaradan tebigatdaky
başka barlyklar bilen mazmunly,mulakatly aragatnaşykda bolup
bilmesdi.Aýalsyz erkek özünuň ynsandygyny doly aňlab bilmesdi.Şondan soň
Hudaý geljekdäki hemme dürmüşlaryň nusgasyny ýaratdy(Gelip çykyş 2:24)
Dürmüş gyrmak täze maşgalanyň döreşi we ikki şahsyň aýrylmaýan “Bir
ten”boluşuna sebäp bolýar.Ol hatt-da ata-enesini taşlaýan duýgylara taýýar
bolmaga çagyrýar. Dürmüş mähr-söýgi,şatlyk we uýatny hem gorkyny hem
bilmaýan päklikdyr.Ol mukaddes we mäkäm we ikki hil jynsly(bir erkek bir
aýal)bolýar.

Emma Hudaý hälän ýaly dürmüş aragatnaşyklary Eran bagynda ynsanyň
tabynsyzlygy sebäpli puja çykan bolsa hem Hudaý kämil dürmüş ýaratmak
maksatyndan geçmedi.Masihyň haýaty we ölümi bize hakyky dürmüşyň nahilli
bolmagy gerekdigini düşünmagimize kömek edýar. Masihny Onuň jemagaty bilen
biaglaýan söýgi we doganlyk aragatnaşyk är bilen aýaly baglaýan söýgide
görünmagi gerek.Şeýlelikde bizi söýan Masih arkaly Masihiýça dürmüş Hudaý
halan ýaly birinçi dürmüşyň gözelligi we päkligini gaýtaryb alýar. Diňe
“söýüb galan”lyklary uçin dürmüş guran ýaşlar tiz arada özleriniň
datnaşyklaryny port esasynda gürýanlaryny aňlab galýarlar. Islege gözleb
“söýib galmaýarlar” Bu akylny uýanlab alan ýürekniň işi we ol şübhesiz
seksny öz içine alan aýgyr düýgydyr. Bu Awraam Maslowyň “ söýgi bu
lezettlenmagiň iň ýokary nokaty”diýan gepine meňsýar.

Skot Hekk “söýib galmak”ny söýgi geçmesinde köp wagt dowam edýan aşa
joşgunlyk halyny(şadýanlykdan özüňi ýitirme derejesinde rahatlanmak)
aldyndan düýub bilib lezzetlenmek deb AÝDÝAR. Bu düşünjeler köpräk
dünýadaky söýgiä dogry gelýar.Hakykatda Hudaýyň raýi bilen dürmüş
gurýanlara ýüreklerinde hiç haçan gutarmaýan ýyldan ýyla gulleb –ýaýraýan
söýgi bolýar.Bunuň ýaly söýgi bilen oloryň haýaty manyly bolup galmasdan
arasynda bunuň ýaly gatnaşyk arkaly Hudaýyň nuryny hem görkezib bilýarlar.
Hemmä Hudaýyň şeýle söýgisi nesib etsin. Bu mowzygy sonky söhbetlerimizde
ene-de dowam ettirýas. Ezizler bugungi söhbetimiz her biriňiz uçin peýdaly
boldy diyp umyt edýas. Çunki dürmüş hakyndaky her bir mowzuk
ýaş,garrylara,erkekler we aýallary bir ýaly gyzyktrýany tebigyý. Şonyň ýaly
eken sonky gepleşiklerimizi hem dykgat bilen diňlab baryň. Biz size
bugunkiden hem gyzykly söhbetler taýyn etmaga hereket edýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top