4:08

Bagt näme?

MP3

Salam gymmatly dinlejiler. Kimler özüni bahtly düýar? Baýlarmi? Özi islýan
zatlara gazanan kişilermi? Töweregimizde kopçilik ,zatlar ynsanňy bagtly
edýar diyip hasablýarlar.Ýone hakykatda bagtly bolmak ya-da bolmaslygy
özümiz saýlýas.Siz hiç bir gipnoz edýan adamyň işini gözegçilik edip
gördinizmi? Ol tomaşaçylaryň arasyndan bir kişiny tanlab alyar we gipnoz
güyji bilen oňy uklatýä we eline meselen sogan berýar.Soňünaň bolsa şo
sogan öraň ajaýyb hali eiyb gormedik miwe diyp sypatlandyrýar.Gipnoz
täsirindaki adam soganňy işdä bilen iýýär.Öraň gowy pişip etişen
şetdalyny bolsa bişmedik aji diyp baha beryar.Netijede gipnoz täsirinde
ühläýan adam yüzüni çytyb oni iýýesi gelmýar.

Bilseňiz ömrimiz döwamynda her hilli zatlarä hem erbet gatnaşkda bolýars,
şu erbet gatnaşyk biziň bahtly bolmagymyzä garşylyk edyar. Meniň adamim
hemişe ,- ýamanlygy öýlamasaň –ýagşylyk bolmaýar-diyip aýydyar . Köpçilik
şeyle pikirda bölýar.Olar haýatdan ýagşylyga garaşyb,sönüňan agyr
düşkünlige düşib galmaslyk uçin başdan ýyamanlyga garaşýarlar.Ýyamanlyk
bolonda haýran galmýarlar, yone bu ýagday olary bahtly hem etmýar. Haýatda
ýyaman zada garaşmaly deýan pikir- nädögry.

Bir ýygit psihologyň ýanyna baryptyr. Psiholog öňa otagdaky goňur renkli
zatlary sanab bermegini aytdi.Ol kän zatlary sanab geçdi.Şondan soň
psiholog öňa gözüni ýapib ýaşyl zatlary sanab geçmegini aýtdi. Ýyigit
olardan birini hem görmänini aytdi. Düşünýaňyzmi? Biz haýatda nämeni
görmagi islesek şo zatlary görýas. Şol bir wagtda psihologyň ötagynda
ýaşyl renkdaki zatlar öraň köpdi. Ýygit olary görmegi hälamanson hem
görenok. Haýatda hem şeyle bölýar. Biz haýatda ýaman zatlara garaşyb
öýlanymyz uçin hem şo zatlar gözümize köprak görinýar. Netijede bolsa oňüň
ýanynda ýagşylyk bardygyny görman galýas. Haýatymyz döwamynda ýamanlyk
bilen bille gelýan gelýan ýagşylygy görmani özümizi bahtsyz saýyab geçyas.

Hemmeler tarapindan kabul edilen umummýy hyýala getirmelerine garamasdan
,daşardan seredendä pul,maşynalar,göş. Şöhrat we şowluluk hemmesi
ähemietsiz. Bagt haýatymyza öz baglanyşygymiz arkaly bellenilýar/Şol
sebäpli özümizi bagtly diyip düýmagymiz uçin köp pul, ulakan öý ya-da gowy
iş bolmagy hökman dal. Iň zeruri-öz düşünjemizi öügertmegimiz. Şu bir
awtoryň sözlerini ýazmaga howes doretdi: «Kanagatlylygyn esasy aklda
bolmagy gerek,kimdir bagtga ymtylýanda ynsanyň tebigatyny hança azrak
bilse ,özüni alyp baryşdan başka hemme zady çalyşmagy halasa,öz omrini
betbagtçylyga getirayar we diňe azat bolmak islen külpetlerini arttirýar
“ Egerde siz bir işiň netijesi ýaman çikmagyna garaşib bejerseňiz ahyry
nahilli bolüşi belli. Meselen köpçilik önuňde söze çikmalysyz
gaharlanyanyz.Bu işi oňat berjay edib bilmerin dyip pikir
edyaniz.Sözleriňizi unutýanyz we netijede siz garaşanynyz yaly bolup
çikyar.

Salam gymmatly dinlejiler. Kimler özüni bahtly düýar? Baýlarmi? Özi islýan
zatlara gazanan kişilermi? Töweregimizde kopçilik ,zatlar ynsanňy bagtly
edýar diyip hasablýarlar.Ýone hakykatda bagtly bolmak ya-da bolmaslygy
özümiz saýlýas.Siz hiç bir gipnoz edýan adamyň işini gözegçilik edip
gördinizmi? Ol tomaşaçylaryň arasyndan bir kişiny tanlab alyar we gipnoz
güyji bilen oňy uklatýä we eline meselen sogan berýar.Soňünaň bolsa şo
sogan öraň ajaýyb hali eiyb gormedik miwe diyp sypatlandyrýar.Gipnoz
täsirindaki adam soganňy işdä bilen iýýär.Öraň gowy pişip etişen
şetdalyny bolsa bişmedik aji diyp baha beryar.Netijede gipnoz täsirinde
ühläýan adam yüzüni çytyb oni iýýesi gelmýar.

Bilseňiz ömrimiz döwamynda her hilli zatlarä hem erbet gatnaşkda bolýars,
şu erbet gatnaşyk biziň bahtly bolmagymyzä garşylyk edyar. Meniň adamim
hemişe ,- ýamanlygy öýlamasaň –ýagşylyk bolmaýar-diyip aýydyar . Köpçilik
şeyle pikirda bölýar.Olar haýatdan ýagşylyga garaşyb,sönüňan agyr
düşkünlige düşib galmaslyk uçin başdan ýyamanlyga garaşýarlar.Ýyamanlyk
bolonda haýran galmýarlar, yone bu ýagday olary bahtly hem etmýar. Haýatda
ýyaman zada garaşmaly deýan pikir- nädögry.

Bir ýygit psihologyň ýanyna baryptyr. Psiholog öňa otagdaky goňur renkli
zatlary sanab bermegini aytdi.Ol kän zatlary sanab geçdi.Şondan soň
psiholog öňa gözüni ýapib ýaşyl zatlary sanab geçmegini aýtdi. Ýyigit
olardan birini hem görmänini aytdi. Düşünýaňyzmi? Biz haýatda nämeni
görmagi islesek şo zatlary görýas. Şol bir wagtda psihologyň ötagynda
ýaşyl renkdaki zatlar öraň köpdi. Ýygit olary görmegi hälamanson hem
görenok. Haýatda hem şeyle bölýar. Biz haýatda ýaman zatlara garaşyb
öýlanymyz uçin hem şo zatlar gözümize köprak görinýar. Netijede bolsa oňüň
ýanynda ýagşylyk bardygyny görman galýas. Haýatymyz döwamynda ýamanlyk
bilen bille gelýan gelýan ýagşylygy görmani özümizi bahtsyz saýyab geçyas.

Hemmeler tarapindan kabul edilen umummýy hyýala getirmelerine garamasdan
,daşardan seredendä pul,maşynalar,göş. Şöhrat we şowluluk hemmesi
ähemietsiz. Bagt haýatymyza öz baglanyşygymiz arkaly bellenilýar/Şol
sebäpli özümizi bagtly diyip düýmagymiz uçin köp pul, ulakan öý ya-da gowy
iş bolmagy hökman dal. Iň zeruri-öz düşünjemizi öügertmegimiz. Şu bir
awtoryň sözlerini ýazmaga howes doretdi: «Kanagatlylygyn esasy aklda
bolmagy gerek,kimdir bagtga ymtylýanda ynsanyň tebigatyny hança azrak
bilse ,özüni alyp baryşdan başka hemme zady çalyşmagy halasa,öz omrini
betbagtçylyga getirayar we diňe azat bolmak islen külpetlerini arttirýar
“ Egerde siz bir işiň netijesi ýaman çikmagyna garaşib bejerseňiz ahyry
nahilli bolüşi belli. Meselen köpçilik önuňde söze çikmalysyz
gaharlanyanyz.Bu işi oňat berjay edib bilmerin dyip pikir
edyaniz.Sözleriňizi unutýanyz we netijede siz garaşanynyz yaly bolup
çikyar.

Ezizler bagt hakunda köprak düşünça eýe bolmagy halasaňyz biziň saytimiz
size garaşyar we sizleri dögry pikirlamaga we çindan hem bagtly bolmaga
öwretý

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top