4:31

Ziýaratçy şäher ybadathanasynyň çöpanyna düşüşdy

MP3

Salam eziz aga-iniler we aýal doganlar.Bu haýatda hemmemiz musafirdyrys.Biz haýatymyzy çaga bolup başlap Hudaý nesip ettirse garrynçenli ömür gorýas.Bu dünýada dogulyşymyzdan başlap ölimimizeçenli musafir ýaly haýat geçirýas.Isa Mesihe eýerenler hem musafirdyr.Olor ýürek ýolunda Isa Mesihyň ýoluny gözlep Ony hemişe koprak bilmaga günden güne bilimimi aşyrmaga hereket edip ýaşadylar.Sizi gönelmek bolan Mukaddes Kitap sapagy esasan Isa Mesihe eýerip Oňa haýatyny tapşyran we Hudaý hakykatlaryny gözlemekdaky musafirçylyga bagyşlanandyr. Gadymky bir musafiryň haýaty sapary arkaly biz Mukaddes Kitap sapaklary bilen ýakyndan tanyşyp çykýas.

Ýadynyzda bolsa geçen gezekki programmamyzda biz musofir gahrymanymyz Tirkeş ozuniň täze dosty Ýusup bilen sapara çykypty.Olor änçe ýol ýöräp Maşhad şäherine ýetip geldiler.Maşhad şäheri Hirata göra änçeme ullakan şäherdi,we halky hem şonça koprakdi.Ikki syýahatçy birdnikä Masihiýler şaherçesine girib galanlaryny duýdylar,ondaman bagşa ýol ýakasyndaky jemagat gümmezleri haç bilen bezeg edileni olaryň unsini çekdi.Olor şol jemagadyň içine girmekçi bolan wagtda,jemagat ýanynda ýerleşen dükan satyýjysy olara seredip:”Siz ol ýere girmekçisizmi?”diyip sorap galdy.Tirkeş bilen Ýusup ol bilen salamlaşdylar we onuň satyp duran miweleri pişip gidenini gordiler,bunuň ýaly pişip solup galan miweleri ulakan bazarlarda çüýren miwe diyip aýdýrlar diyen pikr Ýusupyň haýalyndann geçdi.

Tirkeş dükan satýjysyna ýüzlenip,”Biz masihyý musofirlardyrys,biräz dynç almak uçin ýer gözleýas.Dynç alandan soň biz saparymyzy dowam ettirýas”-diydi.Dükan satýjysy gepini dowam edip “Ha,ýagşy,eger bedeninize biräz dem bermekçi bolsanyz onda biz şäheriň masihiýlary siziň hyzmatynyzdadyrys.Dynç almagynyz uçin ýer,iýmeginiz uçin nahar bermagimiz mumkin.Ýone ruhynyzy dynç aldyrmakçy bolsanyz,onda ýoluňyzda dowam ettiriň.Butin jemagatymyz uçin gýnançly gündir.Bugun irden jemagatymyzyň gaznasyndan pul ýitdi,bundan başga jemagat pul serişdelerine jögapkär ýaşullymyz hem ýutdi.Gýnansakda bu ýer ruhyňyz dynç almagyna dogry gelmeýar”diydi.

Tirkeş bilen Ýusup oňa minnetdarlyk bildirib jemagat binasyna girmek uçin gadam goýdylar.Jemagat binasynyň agyr gapysyny kynçylyk bilen açyp içere gadam taşladylar.Ol ýeriň içinde erkekleriň kiçi bir topary bir çetde bir nämeleri pyşyrdaşyp gürleşýadylar,galanlary bolsa esasan aýallar gurban edilýan ýer onunde ybadat edýadiler.Olaryň ybadatlaryndan agy sesleri hem eşidilip durýady.Erkekler toplanan topardan bir kişi olordan bagyşlamagyny sorab gep başlady,”Sizlere asudalyk bolsun!Men şol jemagadyň çopanydyrn,meniň adym Dawud diyip ýüzlendi.Ezizler hekaýamy şol ýerde togtatmýan.Gýnansamda maňa aýrylan wagt öz sonüna ýetdi.Indiki gezek biz elbettde Maşhad şäherindaki jemagadyň başyndan nämeler geçenini görup çykýas.Egerde soraglarynyz ýada islegleriniz bolsa biziň elektron menzilimize hat ýollaň.Höş ezizler,Rebbimiziň parahatçylygy we merhemeti barynyza ýar bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top