MP3

Salam eziz radio dinleji doganlar. Sizler bilen enede düşüşib duranymyzdan
Hudaýya minnetdarlyk bildirýas. Eziz doganlar gepleşiklerimiz sizlere
mynasyp bolanyndan biz öraň şat. Merhemet diňlaň,nobatdaky gepleşigimiz
efirda. Köplanç adamlar bir-birine köp wadlar berýarlar.Meselen köp
syýastçylar ýaşaýşyň ajaýyb görünüşni wada edýarlar,ýone ony berjaý
edip bilmýarlar.Beýle wadalara öwrenişib galan adamlar bolsa syýasatçilara
bolan ynamyny bireýyäm ýitirdiler diysek hem bolýar. Ýone addýy adamlar
ham kä wagt öz wadalarynyň üstinden çikyb bilmýarlar.

Olar öz wadalaryny berjaý etmaga çalyşmagy mumkin,ýone haýatda şeýle
zatlar hem bolup dürýar we oloryň wadalaryny amala aşmagy uçin päsgel
bermagi mumkin. Gysga edip aýdanda wada berjaý edilmese wada bölup
galwerýar.Eger Mukaddes Kitaby okab görsek oňda hem Hudaýyň oraň köp
wadalaryna duşuşmagymyz mumkin. Meselen Hudaýyň iň mohüm wadalaryndan
biri bu “eger çin ýürekden hemme günalarimiz uçin toba etsek.Ol
günälerimizi bagyşlamaginy” aýdýar. 1-çi Yhanno kitabyňyň 1 bab 9 aýatynda
şo barada bir ajaýib aýat ýazylan. Geliň eziz muşdak radio diňlejiler şo
aýady billelikde okab görýas.

“Emma günälerimizi boýun alsak ,sadyk hem adalatly Hudaý günälerimizi
bagyşlar we bizi her hil ýamanlyklardan tämizlär. “ Hudaýy Isa Mesihni
halas ediji ekenine ynanalaryň hemmesini gutkarmaga wada beren. Meselen
Rimliklere ýazylan haty 10 bab 13 aýatynda şeýle ýazylan:”Çunki Rebbi
çagýran her bir ynsan halas bolar” Bu Hudaýyň ynsanlar uçin beren
wadasi.Hakykatdan Rebbimiz Isa Mesihe ynanan her bir adam halas bolýar.
Olor indi Hudaýy bilen täze ynsan sypatynda öz haýat sahypalaryny täzeden
başlaýarlar. Eziz radio dinleji, ynsanlar bilen Hudaýyň wadasi ortasyndaky
tapawutny gördynyzmy.

Hudaýy Rebbimiz Isa Mesihni ene er ýzüne ikkinçi gezek göýberib halas
bolonlary özüniň jennetine alib baryşyna hem wada beren.Şo jennete girmak
uçin her bir ynsan Oňa laýyk bolmagy gerek/Ezizler Mukaddes Kitaby ökaň
wagtymyz Hudaýyň wadalary ämälä aşyanyny görýas. Eger şo wadalardan hatta
biri amala aşmanda başkalaryna hem ynanmasa bolordy.Ýone Hudaýy şo wagtaça
hemme wadalaryny ämälä äşyrdy.Bundan soň hem şeýle bolýar. Hudaýyň wadalary
amala aşyşy uçin niç bir zat oňa päsgel berib bilmýar. Eziz doganlar
Hudaýyň wadasi adamlaryň görünuşine laýyklykda amala aşyrmaýar.

Ol öz wadasyny islança amala aşyryar. Şonuň bilen eziz doganlar wada
hakyndaky gepleşigimiz oz ahryna etdy. Ezizler sizler bilen ene radio
tolkunlary arkaly düşüşmaga wada berýaris. Öýlaýan şo wadamyz amala aşmagy
uçin Hudaý bizni goldaýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top