4:03

Hudaýyň ornü

MP3

Bugunki günde kop adamlar Hudaýyň ornüna özüni goýarlar. Olor özleriniň
gelejegini gözegçilik edip bilerin diyip oýlýarlar. Olor amala aşyrýan bary
zatlarda insanlary şöhratlandyrýarlar. Oloryň pikirlerinde Hudaýa örün
ýok. Bu tä şaýtan we onyň izdeşleri Hudaýa garşy çykan wagtda eden güna oran
menzep gidýar. Hudaý jennetde Özüne degişli edip ýören hyzmatyndan olary
ebediý alyp taşlady. Şondan soň şeýtan we onuň izdeşleri ebediýligi alawly
kölde geçirýarler. Kä bir adamlar geljekde özleri bilen näme boluşyny
bilmek uçin goroskop okaýarlar ýa-da pälça ýüzlenýarlar. Bu Hudaýyň emrini
bözmakdyr.
Diňe Hudaý geljegi bilýar.Ondan başga hiç kim geljekden habardar däl.
Eziz diňleýji siz hakynyzda näme diysek bolýar?Belki siz özünuz karar
etmagi hälaýrsynyz.Eger siz Hudanyň eradasysyz haçandyr bir zady eden
bolsanyz,siz Hudaýyň emrini bözansyz.Belki hiç birimiz Hudaýi birinji orüna
goýmandyrys.Hudaýyň emrini bözmak uçin berilýan jeza-Bu Hudaýdan
aýrylmakdyr. Ony bözmakda hemmemiz aýpdars.Hudaý Öz sözünde şeýle diyip
aýdýar:” Men Hudaýyň Reb gabanjaň Hudaýdyryn. Meni ýigrenýän atalaryň
etmişiniň jezasyny olaryň çagalarynyň üçünji we dördünji arkasyna
çekdirerin.
Emma kim Meni söýüp, buýruklarymy ýerine ýetirse, onuň müňlerçe
nesline tükeniksiz söýgimi görkezerin.”(Müsurden çykyş 20:4-6).Hudaý
hemmeden ustindir.Hudaýyň döredilen zadynyň birisi hem,adam ýasan hiç bir
buta sejde etmaga laýyk däl-diňe Hudaýa sejde etmek gerek.Hudaý Ruhdyr.Ol
fiziki bedene eýe däl.Hudaý hanilli görünuşdeligini hiç kim bilmeýar.Şonuň
uçin Hudaý biziň pikrimiz boýunça Oňa menzeş bir zady ýasamaslygymyzy
aýdýar.Hudaýyň nahilli görünişini bilmegimiziň ýekkeje ýoly-bu Onuň kitaby-
Mukaddes Kitapy arkalydyr.Mukaddes Kitapa barabar gelmeýan zatlar-bu
şeýtanyň ýalanydyr.Biz Hudaý dogrusunda hakykaty Mukaddes Kitapdan bilip
alýas.
Bugun dunýa boulap şeýtan adamlary Hudaýi hakykyý bilmekden ýalňyşdyryp
ýören.Olor indi hakykýy we diri Hudaýi bilmeýarler.Şeýtan Hudaýyň örnüny
eýeleýan başga zatlary berdi.Adamlar Hudaý nahilli bolüşy gerekdigi
dögrüsundaky öz pikirlerine we başga adamlaryň pikirlerine eýerýarlar.Adam
elleri bilen ýasalan we oloryň pikrinçe Hudaýi görkezýan zatlara sejde
edenler we bu bilen Hudaýyň emrini bözdylar we höküm edildiler. Her bir adam
Hudaý haýtymyzy alyp goýmagy we ebediý jeza düşüştyrmak guýjine eýe
bolanyny düşunmagi gerek. Bu biz “Hudaýdan gorkmak”diyenimizi nazarda
tutýanymyzdan subutdyr. Başga adamy sögmek –bu ýagşy däl,ýone biz Hudaýa
hormatsyzlyk bildirsek ýa-da Onuň adyny ýeňilkellelik bilen ulansak bu näçe
– biedeplik bolýar.Hudaýa laýyk bolan hormaty Oňa degişli görkezmanleriň
hemmesi höküm edilip boldylar. Geliň hormatly dinleýji Hudaýa tabun bolmaga
hereket edaýliň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top