3:50

Myhman garşy almak

MP3

Salam eziz doganlar. Gadymdan myhman-atandan uly diyen gep bar.Bu nakl
astynda myhmanny gadrlamak,hormat etmek manylary bar. Her bir gundogar
milletler we ilat öýine gelen myhmanňy elbetde ýagşy garşy alýar.Bugungi
söhbetimiz myhman kabul etmek hakynda ekeni şol söhbetimizde Ynjyldan bir
aýat okasak 1Petrus 4 bap 9 aýatynda:” Birek-birege hüňürdisiz myhmansöýer
boluň. “-diylen. Şol aýatyň ýokarysynda bolsa ” Her zatdan öň birek-
birege bolan söýgiňiz joşgunly bolsun, sebäbi, söýgi köp günäleri
basyrýandyr.”diyip ýazylan. Eger bir-birimizi söýmesek,myhmansöýerlik hem
edip bilmeýas.Çunki öýimize gelen myhmanlary olor kim boluşuna seretmesden
doganlarymyzmy, nätanyş kişilermi myhman edip söýgimizi görkezmegimiz
gerek.Çunki öýinize gelen myhmanny söýmeseniz şadýana myhman garşy alyp
bilmýanyz.Şonuň uçin hem resullerden Pawlys gýnanman myhmansöýer boluň
diýmekden oň birek-biregi söýmek hakynda aýdan.Indi bolsa sonky aýada
seretsek:” Birek-birege hüňürdisiz myhmansöýer boluň” diyen aýtdan soň
:”Hudaýyň dürli merhemetleriniň oňat dolandyryjysy kimin her kes öz alan
sylagyna görä biri-birine hyzmat etsin. Biri geplese, Hudaýyň sözlerini
aýdyp geplesin; biri hyzmat etse, Hudaýyň beren güýç-kuwwatyna görä hyzmat
etsin. Şeýdip, Isa Mesih arkaly Hudaý hemme zatda şöhratlansyn. Şöhrat we
gudrat ebedilik Onuňkydyr.”

Myhmansöýer bolmak- bu gepiň we bu işiň aşagynda änçeme hereketler we
niýetler ýatar.Umuman biziň dünýa gelmegimizden maksat Hudaýi
şöhratlandyrmak.Şeýle eken her bir edýan işimiz maksaty hem Hudaýi
şöhratlandyrmak bolmagy gerek.Myhman kabul etmekçi bolsanyz esasyý maksat,
myhmanlaryň göwnuni gormek, nahillidir bir işinizi tamamlamak däl-de
Hudaýy şöhratlandyrmak bolsyn.Eger her bir işde maksat we niýet päk
bolsa,Hudaýyň bereketini görýanyz.Her bir kişi myhman garşy alanynda Hudaý
beren ukuplaryny işe salyp myhman kabul etsin.Kimdedir myhmanlaryň göwnüni
götermek ukupy,kimdedir aşpezlik ukupy,kimdedir ýene başga ukuplar bar.Her
kim ine şol ukuplaryny ie salsyn.Hudaý beren ukuplaryny Hudaýyň ýolunda
ulanyp,myhmanlara hyzmat etsin.Öýinize gelen myhmanlara geplýan ekeniniz
mumkinçiligi barynçe oloryň ýüreklerine etip barar ýaly edip gepleň.Her bir
gepinizde Hudaýyň geplerini ulanyň.Öýiňize gelen myhman ol ýerde Hudaýyň
nuryny görsin.Myhman sizdaki we öýiňizdaki nurdan lezzet alsyn.Hudaýyň
göwnünize salan gepleri bilen myhmannyň göwnüni göteriň.Hudaýyň sözleri
arkaly onuň haýatyndaky çözilman ýatan meselelere çözilýar.Hudaý size
hyzmat edip bilmeginiz uçin guýaç bereni uçin şükur edip,tuýs ýurekden
hyzmat ediň.Şol hyzmatlaryňyz arkaly Hudaýyi şöhratlandyrmakny öýlaň.Siziň
her bir işiňiz Hudaýi şöhratlandyrsyn.

Kişilermi, olory myhman edip söýgimizi görkezmegimiz gerek.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top