3:58

Diňlemek we amala aşyryş

MP3

Salam eziz doganlar! Ybadatä bagyşlanan destürimiza hoş geldiniz. Ezizler
sizlere bu gün diňlemek we amala aşyryş baradaky mowzusynda Mukaddes
Kitabynan ayat ünusünize ygtýyar edyars. Yakubyň hatynaky birinçi
babynda şeyle ayat bar: “Ey, söyguly doganlarym ,muňa üns beriň, her bir
adam eşitmekde çalt,geplemekde assa,gaharlanmakda hayaal bolsun. Sebäbi
ynsan gahary Hudaýýň dogrulygyny amala aşyryp bilmez.Şonuň uçin hem ahlak
hapalygyny we her dürly ýamanlyk galyndysyny zýnýp taşlan-da,Hudaýýň
kalbynyza eken sözüni pespällik bilen kabul ediň. Bu söz janynyzy halas
etmegy başaryandyr.Hudaýýn sözüni yone bir diňlap goýman,eýsem onda
aýdylanlary ýerine ýetiriň,yogsam siz özüňizi aldaýansyňyz…Emma kim
azatlyk beryan kämil kanuna üns berip,eşidenlerini ýatdan çikarman gaytam
ony berk berjay edyan bolsa Huday ony her bir edyan işinde yalkar.Eger kim-
de kim özüni dindar saýýan bolsa,emma dilini saklamayan bolsa ol özüni
aldayandyr,onuň dindarlygy biderekdir.

Atamyz Hudaýyň nazarynda päk hem nogsansyz dindarlyk ýetimleriň we düllaryň
kyn günunde aladasyny etmekden ybaratdyr.Şeyle hem bu dünyäniň pisliginden
özüňi päk saklamakdyr.(Yakyb 1:19-27) Ezizler gorib durüşunyz yaly bu gun
men şo mohum mowzukda diňlemek we amala aşirmak barada ybadat
etmekçi.Halasanyz men bilem bille ybadat etmeginyz mumkin.Egerde siz ybadat
etmagy bilmeseniz gaygy etmeň.Meniň yzymnaň gaytalab bilersinyz. Hudaýyim
Asmandaky söyukli Atamjanymyz bizy ybadat uçin jemleanyn nahilly
ajaýyb. Hudayym sana hyzmat edyan ekenik bizlery diňe dinleýän dal belki
Mukaddes Kitabyňdaky her bir hakykaty berja ediji et. Ährim söz bilen
agyzdaky yiman başka emeldaky yiman bolsa umumman başka. Hudaýyim bizi
dinleyji dal berjay ediji bolmany öwret.

Her birimiz eşitmekde çalt, geplemekde assa,gazaplanmakda hayaal bolayliň.
Ahrim biziň gazabymyz sen mukaddesyň adalatly hökümny amala aşyryp
bilmes. Beyle günalardan öziň halas et! Hudayym bu hayatda yaşayrs halas
edyşiň şayaty bolmany öwret. Bulary biz söz bilen dal öz yaşayyşimiz ,
ozümizy alyp baryşymyz bilen görkezayliň. Hudaýym bizi gözbagçylykdan
daşlaşdyr. Her bir edyan hereketlerimiz, her bir aydyan sözlerimiz seniň
Mukaddes Ruhyň bilen güyçlendirilsin. Ynsanlar bilen gepleşende mylaýym
Mukaddes Kitabyňdaky ayatlardan oňdaky hakykatlarda jogap bermana öwret.
Hudaýyim dilimizy saklamany öwret. Gazaplananda köşeşmagy öwret. Hudaýym
kä wagtlar gazapda bolup seniň eradaňy berjaý etmekden daşlaşyas.Hudaýyim
bizi hakyky hizmatçy edip emel ediji hizmatçy bolmany öwret. Hayatymiz
diňe Senki ,her bir demimiz her bir ädimimiz diňe senki Hudaýým.Şoniň
uçin hemme zat seniň erkiň bilen amala aşsin. Omin.
Ezizler men bilen bille ybadat edeniňiz uçin sag bolüň.Egerde sizlerde
ybadat etmaga mätäjlik bolsa biziň saytymyza yazyň siz uçin ybadat
edyas. Atlarynyz efira koyberilmayar. Rebbimiz hemayaty barynyza yar
bolsün.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top