MP3

Salam. Ysrayl halky köp gezek Hudaýyň täsinlikleriniň,gudratynyň şaýaty
bolan.Olar Mysrden çykyb,Hudaýy wada eden ýere çol arkaly barynça Hudaýyň
özi olary gundüz uly i bulutl,gijesi aýdyn alaw ýaly başlab baran.Hudaý
şonça ýillar dowamynda olary imitlendiren. Asmandan manna beren.Hiç bir halk
bunuň ýaly bahtä gazanyb bilmän. Şoňa garamasdan Musadan soň halkkä
başçylyk eden Yisys Nawin ölensoň halk günä batyb töwerekdäki halklaryň
Hudaýylaryna sygynyb başlady. Hudaýy bundan gazaplanmady diýaňyzmi? Elbetde
gazaplanan öz halkyny jezalamak makstynda başka halklarny olara garşy
söweşe çykaran. Halk näçe gezek başka halkyň isgenjesinde galyb bir näçe
yllar başka bir halknyň elinde ýesir bolan.

Halk azapda galyb,Hudaýa ýalbaranda Hudaý olara kazylary göýberen.Kazylar
halkny azat edip Hudaýa ýüz byrmaga çagyran. Adata görä kazylar erkek
kişi bolan,meselen OTNIÝOL EHUD,GIDEON SAMSON we başkalar.Emma şonuň ýaly
kazylar arasynda ekeje bir kişiniň ady dile alynan. Ol hakynda Mukaddes
Kitabda ýazylan.Belki şol döwurde başka kazy aýallar hem bolondyr,emma
Mukaddes Kitabda bu hakda maglumat yok.Diňe kazy aýal Deboranyň ady
bar.Mukaddes Kitabda ol hakynda ýazylanlara gözleb Debora
akylly,dana,başarjan,ýolbaşçylyk ukupyna eýe,başkalary öz ýzynaň çekib
bilýan we öz söüni geçirib bilýan aýaldygyny aňlamagymyz mumkin.

Debora Lappidut adly kişiniň aýalydy.Şo döwurlerde kazylar halk bilýan
mälim bir ýerde otürýadylar. Debora hem Efraýim baýyrynda mälim bir palma
agaçynyň aşagynda ötürýady.Efraýim baýyrlary bolsa Rama we Baýtil şaherleri
ortasynda erleşen bolup Efraim,Manaşe,Dan,Benýamin,Ruben we başka taypadaky
kişiler hem jenjelli meselelerde Deboranyň onüne gelmaklari mumkindi. Aýal
kişi erkek kişiden bir gadam aşakda dürmägy gerek diýan düşünje şol wagtda
hem bolan. Yone Hudaý Deborany şeýle bir ýokary galdyrdy,şol döwurdä
erkekler kä bir meselelerde çözüt täpyşda Deboradan maslahat sörab
gelenler. Hudaý Deborany Ysrayl halkyna kazy edip belläni biderek bolmasa
gerek.Ol öz halkynyň gözlerini açmak uçin dürli yollary öýlap täpän.
Her hyl kazylary beren.Belki aýal kişiniň akl-paýhasy arkaly Ysrayl
aksakallary we erkekleriniň gözlerini açyb göýmakçy bolondyr.Belki bu bilen
aýal kişi hem Hudaýyň nazarynda pes däldigini bildirendyr. Bu bize mälim
däl.Diňe şol zat anyk Hudaý –Deborany kazy edip tänlan bolsa ol şoňa mas
gelýan namzat bolan diyp öýlýas. Hudaýa gaty ynanýan,ýüreginde halkyna
nysbatan güýçli söýgi bolan,durnukly,Hudaýa sadyk aýal bolony anyk.Edil şol
häsiýetleri uçin halk ony hörmat eden bolsa geň däl. Debora serkerde
Barakni düşmana garşy söweşe çagyrdy.Mukaddes Kitabda Debora we Baraknyň
söhbetinden Deboranyň welilik ukupy barlygyny hem bilmagimiz
mumkin.Baraknyň düşmana garşy ýöreşinde bu söweş oňa şöhrat getirmajagini
welilik edýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top