MP3

Salam eziz radio diňleji dostlar. Siz bilen programmamyz arkaly düşüşib
düranymyzdan oran şad. Hudaý beýik! Hudaý bilen islän ýerimizde we islän
wagtda arabaglanyşmagymyz mumkin. Hatta radio tolkunlaty orkaly biz Hudaýi
hormat goýyb oňa ybadat etmek mumkinçilige ýemiz. Ezizler size ýollaýan
radio programmamyz arkaly biz bille Hudaýa ybadat edip gelýars. Bugun hem
elimizi açyb Ýaradan Perwerdigärimiza dögä ýbadatlarymyza elimizi açýars.
Hudaýa ybadat etmäkden oň geliň Dawud paýgemberiň Hudaýa eden ybadatyny
Mukaddes Kitabdan okab çikýas:”Ýa Hokmurowan Reb,men kim,meni şeýle derejä
ýetirer ýaly,meniň maşgalam kim? Ýa Hokmurawan Reb,bu zatlary hem az görýan
ýaly Sen Öz guluň nesliniň geljegi hakynda hem söz berdiň Ýa Hokumrwan Reb
Sen ynsanlar bilen adatça şeýle iş salyşýaňmy? Men Saňa başga näme diýip
bilerin? Ýa Hokmurawan Reb Sen öz guluňy tänaýarsiň ahrym/Öz sözüňiň
hatyrasyna Öz göwün islegine görä bu beýik işi edip guluňa bildirdiň.Eý
Hokmurawan Reb Sen beýiksin Saňa taý geljek ýokdyr.Senden başka Hudaý ýok!
Muny öz gulaklarymyz bilen eşitdik Ýer ýüzunde Seniň halkyň Ysrayla taý
geljek halk barmyka?Öz halkym bolsun diyip Sen oňy Müsur gulçulygyndan
halas etdiň,beýik hem aýylganç işler bilen Öz adyňy şöhrata beslemek uçin
beýleki milletleri we oloryň hudaýlaryny olaryň onunden kowup çykardyň.
Hemişelik Öz halkym bolsyn diyip halkyň Ysraýyly Özüň uçin ebedi halk etdiň
Ýa Reb,Sen olaryň Hudaýy bolduň indi bolsa Sen ýa Hudaýymyz Reb Öz gülüň
hem onuň nesli hakda aýdan sözüňi ebedi sakla-da diýşiň ýaly et! Goý
ynsanlar Hokmurawan Reb Yýsraylyň Hudaýydyr diyip Seniň adyňy ebedilik
belende gotersinler.Guluň Dawudyň nesli Seniň onuňde kuwatlansyn.Sebäbi eý
Ysrayl Hudaýy Hokmurawan Reb Seniň nesliňi baký bekarar ederiň diyip guluňa
Özüň aýan etdiň “Şoňa görä-de guluň Saňa ýüzlenip şu dilegi okamaga milt
etdi Ýa Hokmurawan Reb Sen Hudaýysyň Seniň sözleriň hakdyr Şu sebäbi ýa
Hokmurawan Reb myny Özüň söz berdiň Seniň pataň bilen goý guluňuň nesli
baky pataly bolsyn”

Ezizler geliň biz hem Dawud paýgembere meňseb Hudaýyň huzurunda öturub Oňa
ybadat edýas.Hudaýym Seniň adyň şohratlansyn Seniň pätşalygyň gelsin
Bizlere Nejat yoluny bereniň uçin Saňa şukurler aýdýas Reebbim bizni günä
belasyndan azat etmäk uçin Saňa oraň eziz bolan Rebbimiz Isa Mesihyň ganyny
dökdüň.Hudaýym bizi şonuň ýaly perzent edip terbiýe ber biz seniň eden
gurbamlygyňa mynasyp bolaýlyň. Seniň söýginyň çagi yok.Seniň söýgiň
dünýada we butin alemde iň päkdyr.Seniň Mukaddes adyň şöhratlansyn Atajan
Mukaddes Ruhyň ýüregimiz we galbymyzda mekan tapsyn.Amin!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top