3:16

Başşkalaryň mätäjliklerine serediň.

MP3

Salam Hormatly we eziz doganlar we uýalar. Ybadat mowzugyna bagýşlanan
programmamyza höş geldynyz.
Eger siz kimdir biri azap çekýanyny ýa-da gaýgylananyny bilseňiz näme
eden bolordynyz? Belki siz şeýle diyaňyz:” Oňa kömek etmaga hereket edýan”
Eger-de siz öran daş erde bolsonyz nä? Ýone sizde yok zada ol mätäj
bolsa-nä?

Eger önüň agyr problemasy bolsa-da, siziň başarjanlygynyz ýa-da zehinynyz
ony çözüb bilmese-nä? Ýone siziň başka borçlaryňyz oňa komek etmaga garşylyk
etse-nä? Beyle yagdaýda siz ybadat etseňiz bolyar. Hatt-da siz kimdir
birinä komek edip bilýanyňyzy öýlasaňyz hem ybadat etmegiňiz gerek.Öňüň
mätäjlikleri görinmesligi hem mumkin.Şöňda siz ybadat edyan wagryňyzda
Hudaýydan önüň mätäjliklerini görkezmegini we siz oň bu hakda hatt-da
öýlamän yol bilen nahilli kömek bermekligi aýdişi mumkin.
Bu ders size başkalar uçin ybadat etmagiň bir näçe açarlaryny
düşündiryar. Bu size näme uçin we nahilli ybadat etmaňi bilmaga kömek
edyar. Şeýle siz öwreneniňzy amalda gollansanyz,siz Mukaddes Kitabda
berilen nusgalara amal eden bolýaňyz.Siz ajaýyb zat döredaniz,çunki Hudaýy
siz arkaly başkalary halas edyar.

Mesih başka adamlara sereten we olaryň mätäjliklerini gören. Ol ejir
çekenleriň aladasyny eden. Ol hassalary,zyňyb gidilen adamlaary,gözleri
körleri, pis açan adamlary kabul eden.Bir gün halk köplük bolüp önüň
taglymatyny eşitmek uçin ýygnanan wagtda ol adamlara rehimi geldi we iýmek
uçin bir zat bermagi şagirdlerine buýurdy.

Mesih halkny söýärdi,azap çekýanler bilen azap çekyadi we biz hem şönuň
yaly bolmagymyzy halayar.Günä bätan,şeýtanyň gürbany bolan,hiç kime geregi
yoklara,umytsyz we ebedi azap çekmaga garaşýanlara bizin ýyreklerimizde
ýaşaýyan Hudaýyň söýygisi,Isa Mesihnyň gözleri bilen seredyar.Bu söýügi
biziň bu adamlar hakunda Isa Mesihiň sözleri bilen ybadat etmaga
esaslandiryar. Ol hatt-da önüň üstinden gülenlere bu adamlaryň günäsi uçin
azap çekyan wagrynda hem olara rehim bilen gözländyy.
Lukanyn höşhabary kitabynyň 23çi bap 34 ayatynda :” Isa:Atam! Olary
bagyşla,sebäbi olar näme edýänlerini bilenoklar”-dyidi.

Ezizler egerde sizde ybadat uçin mätäjlik bölsa biziň saytymyza habar
goýberiň. Biz siz uçin ybadat edyas.Atlaryňyz efira goýberilmayar. Rebbimiz
merhemeti baryňyza ýar bolsun ezizler. Höş sag-aman böluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top