3:59

Biz näçe günäkär bolmaýlyň

MP3

Hudaý bize rehim-şepagatly we kyn ýagdaýda hemişe bize ýardam bermegi halaýar.Biz Hudaýyň günakärlere bolan çäksiz sögisi,rehim-şepagaty we sabr-tukaty hakda oran kop eşidýas.Hudaýy biz günakärleri bagyşlaýar,biziň başyna gidenlik, nalyşlarymyza sabr-tukat edýar.Biz Hudaýa wepasyzlyk etsek hem Ol bize wepaly bolmagy dowam edýar.Ol beren wadalaryny hemişe berjaý edýar. Ol Özi ýaradan insaniýeti çendenaşa söýar.Emma onuň söýgisine nahilli jogap bermagimiz mumkin,şol hakda hiç oýlap görenmisiz?Ol haçan bizden hoşal bolýar?Biz birinçi gezek Ol hakda oýlap başlanymyzda Ol bizden hoşal bolan.Onuň nahillidigini bilmegi islep Oňa ýakyn bolmagy halanymyzda Ol bizden hoşal bolýar.Biz Onuň Sözüni dykgat bilen okanymyzda we Onuň haýatymyz uçin bermekçi bolan jogaplaryna garaşanymyzda bizden hoşal bolýar.Eger islesek haýatymyzyň her bir pursatynda Oňy hoşal etmegimiz mumkin.Bu biziň islegimiz we hereketimize bagly.Ony razy etmek biziň perzentli börçymyz.Näme uçin Ol edil sizi saýlady-hiç oýlap gordiňizmi? Töweregiňizde,maşgalanyzda başga insanlar hem bara? Ol sizi Özünuň hyzmatyna mynasyp tapandyr belki?!Haýtymyzda Hudaýy hoşal edenimizden görä,Oňy gýynandyran wagtlarymyz oran kop bolan.Ol azaplary käwagt bilip käwagt bilman edendiris.Emma günalerimizden soň tuýs ýürekden toba etdikmi? Näme uçin Hudaý Dawud paýgemberi “göwnümdäki ýaly adam” diýip aýdan?Ol hem bigünä däldi! Ol hem elhenç günä eden.Emma ol Hudaýy oran söýadi.Oňa hemişe topulyp ýaşan.Her gezek günalerinden soň,tuýs ýürekden toba eden.Ol ybadatda Hudaýdan hiç nämeni gizlemesdi.Ol Hudaý bilen çyn ýürekden gepleşýady.Bar günalerini we ýanlyşlaryny Hudaýyň onüne barynça alyp gelerdi.Hudaý bilen aragatnaşykda hemişe ýürek bilen bolany Hudaýy höşal edýady. Haçan sonky gezek Hudaý bilen tuýs ýürekden söhbetleşdiniz,haçan çyn ýürekden toba edip özünizi Hudaýyň aýaklary astyna taşladynyz?Eger ýakyn günlerde şonuň ýaly etmän bolsanyz häzir biz bilen bille etmeginiz mumkin.

“Hudaýym,meniň Gökdäki Rebbim,Senden başga Hudaý ýok.Sen diri Hudaýysyň.Sen men bilen bille ýaşaýaň.Seniň gudratyň we danalygynyň çägi ýok.Seni tanap bilmek bagtyna eýe edeniň uçin Senden oran minnetdar.Sen hemişe maňa sabr-tukatly we şepagatly bolup geldiň.Men Seniň merhemetiňe laýyk däl günäkärdim.Ýer ýüzini aýlanda hem men ýaly günäkär insan tapylmasdy diyip oýlýadym.Sen meni entek dogulmasymdan oň bilensiň.Şunuň uçin hem sag bol.Men uçin şeýle kop işler etdiň,men oklor uçin nadip minnetdarlyk aýtmaga we Seni nadip razy etmagi bilmeýan. Haýyş Hudaýym Seni höşal etmegim uçin maňa ýol gorkez .Men näme etsem hem Seni razy edeýin.Men Sensiz hiç zat däldirin Hudaýym.Sen bolmasaň men ýykylýan.Hemişe men bilen bille bol.Omin”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top