4:36

Bagyşlamak adalatsyz ýaly düýlanda

MP3

Salam doganlar.Çyndan hem bagyşlap bolmaýan ýagdaýlar barmy?Sizi öýkeletende bagyşlaýyşynyz we öýke-kine sebäpli başkalaryň azap çekmagi-bular bir-birine menzemeýan butinleý başga-başga zatlardyr.Eger biz dogry gelenni bagyşlap gitsek adalat nirede galýar?1986 ýylda Londonda şeýle bir waka bolup geçdi.Uç ogry pul izarlap öýe okdurylyp girdiler.Gymatbaha zatlar kemdiginden olor gazaplandylar.Oloryň ikkisi öý eýesiniň gyzyny zalymlarça zorladylar.Gyzyň atasyny we ýigitini baglap goýup taýak bilen urdylar.Bu imanly maşgalanyň birinji eden işi bagyşlamak boldy. “ Gyz- Bu waka sadyr bolonynda bagyşlamak tebigydy,diydi radioda interwýu berende .- Sonundan bolsa olory bagyşlamagym kyn boldy,ýone bagyşlamaslyk meni haraba öwürmegi mumkindigini düşenenson bagyşladym”.

Aradan on bir aý geçip,ogrylary sud etdiler.Sudýa zorlamak aýypy hakynda biräz togtap geçdida esasyý unsini ogurlyga garatdy.Sudýanyň pikrinçe maşgala bu agyr synaga mynasyp döz gelen,şonuň uçin hem jebrlenen oran agyr azap çekmän.Gyzyň atasy beýle golaýlaşmasyna kesgir garşylyk bildirdi.Ol bu karary adalatsyzlyk diyip bildi.Ata özünuň “Men olory bagyşlaýan”diyen gepi bilen sudýadan adalatly höküm çykarmagy hakyndaky talapy ortasynda hiç hilli garşylyk gormedi.Ýagny ol jinaýatçylary aýypyna ýaraşa jezalaýyşyny talap etdi.Käbir maşgalalarda ene-atalar öz perzentlerini jezalap olary bagyşlamaýarlar. Bu bolsa ýaramaz netijeleri gelip çykarýar.Ýagşy maşgalalarda hemme zat artda galanson aragatnaşyklar ýene öz yzyna düşip gidýar.Çaganyň aýpy ýatdan çykyp oňy ýene söýip ezizleýar.

Ullakan ýaşly adamlar dünýasy bolsa kada-kanunlara mätäj.Çunki kada-kanun esasynda adalat berkarar bolýar.Höküm adalatly bolmagy gerek.Emeldar adam aýpdarlara derekli ullakan söýgini düýmagy,olary ýaratmagy we emelinden peýdalanyp mumkinçiligi barynça olaey aklamaga hereket edişi mumkin.Ýone bu zat başgalara nahilli täsir görkezmagi hakynda oňünden ýagşylap öýlap görmek gerek.Biz bozgaka seredip:”Biçäre özüni özgertmek uçin elinden hiç zat gelmeýar.Onuň çagalygy agyr geçen”diysek,bu bilen eziýet çekenlere:”Siz adam ornunda dälsiniz,şonuň uçin hiç kim sizi goldamaýar”diýen ýaly bolýas.Şonuň ýaly biz jenaýatcy hakynda diňe bir taraplaýyn pikr edip nädogry höküm çykarýas,ondan ýigrenýas we onuň elinden diňe ýaman iş gelýar diyip hasaplaýas.

Höşhabarda şeýle bir waka suratlandyrylýar.Günleriň birinde Filippe şäherinde resullerden Pawlusy urup tussaga aldylar.Ertesi güni irden sudýa oňy azat etmek dogrusynda perman çykardy.Pawlus rimlileriň kanunlaryny ýagşy bilen.Ol başgalary bagyşlap bilen.

Adamlara rehimdilik bilen bagyşlaýyş hakda nesihat edip koplap hatlar ýazan.Bu wakada bolsa Pawlus sudýalaryň özleri gelip ondan bagyşlaýyşyny soramaýinçenli tussaghanadan çykmaýar.Bagyşlaýyş masihiýça iman-ygtykad we adalatyň esasydyr.

Ýone bagyşlaýyş meseleni aňsat çözýan aňsat ýol bolup galmaslygy gerek.Wagtynda bagyşlaýyş we başgalara hem bagyşlaýyşy öwretmek we iň möhümy dünýada adalaty sonunaçenli saklamak-biziň mukaddes borçümyzdyr.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top