3:21

Ahyrynaça durmaňy başarmak

MP3

“Bu dünyade gaygy-güssaňyz bolar,yone mert boluň. Men dunýani ýeňdim!”diydi
(Yhanno 16:33)
Salam eziz doganlar. Masihyi bolmak ajaýyp, yone bu ajaýyplyjkňy
gynansakda dunya gorib bilmayar. Indiki programmamyz “Ahyrynaça durmaňy
başarmak” diyib atlandyrdik. Her bir Masihyi bir kun bolmasa bir kun
kowma düçar bolyar ya-da ymany arkaly dürly kynçylyklara duşuşyany tebigy
hal. Sebäbi gul öz hojaýyninan ýokarrak bölup bilmayar. Rebbimizny kowan
ekenler diýmek biz hem şoňa hemişe tayar dürmaly.

Isanyň taglimatyna esasan bizyň göwnümüze degenlery biz bagyşlamaga borçly
deyanda hiç hilli şek-şubhe bolmagy mumkin dal.Şol wagt biziň çakly ynsan
aklymiz güçli bunt göteryar we gazaplanyar: Name?Name uçin? Filip Yansi
biz mäme sebapden bagişlamagymyz gerekdigy barada uç esasyi we praktiki
jogabyny teklip edyar. Aýyplamak, agry we ar almagyň islegyny we
ýregiyňe täzeden yza ýetirmek yapyk halkasyny diňe bagyşlama ýeňib
bilyar.Täze ahd kitabinda. “Bagyşlamak’ sözünyň “ Azatlyk, özüňi azat
etmek, tarapa geçmek” manisyny beryar . Agrynyň yzy üzülmeyan
döwamlylygiňy bözmanyň yeke usuly bu — togtamak bagyşlamak.

Diňe şonda yaraşyk we özara düşünişmeni dikeltmek uçin özara
aragatnaşykny başlamak mumkin. Rus yaziçisy Soljenisin biz haýwanat
dünýäsinen şu bagyşlamak häsiýetimiz bilen tapawutlanyars diyib
hasablyar.Diňe adamlar bu tebigy bolmadyk hereketlery etmegy mumkin we
tebigatyň gaty rehimsiz kanunlarynan ýokary bolmaklary mumkin.

Köplanç biziň göwnümize degen adamlary bagyşlasak bu olar uçin munasyp
bolmadik sowgat diyib hasablyaris?aslynda bu özümiz uçin hem sowgat! Biziň
beryan bagişlama , hat-da biziň göwnümize degen adam bu hakda haýýş etmese-
de önü saklab düran zynjirlary ýyrib onuň yregindeky aýybdarlik
duýgusiny çykaryar. Gayta dirilen Isa Hudau ogluna haýynlyk eden Butrusy
ol butin ömr öziňi aýýpdar duýib yaşamaslygy uçin ony uç basganjakly
bagişlamadan geçirdi. Bagyşlayan adam aybdar adam bilen bagyşlama arkaly
bir derejede bolyar. Bagyşlama herekety döwamynda biza garşy güna eden
adam bilen biziň aramyzda hiç hilli tapawut yokdygyny aňlanson günakar
bilen bir düşekde otüryas.
Ezizler biziň şü günky programmamiz ahyrina etdy. Egerde sizde kýzýkly
kyssalar bar bolsa biziň saytimiza yollab bilersiňiz. Hayr sag
bölüň. Rebbimiziň söygisy barçaňiza yar bolsün.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top