4:17

Sabyr we minnetdarlyk 2

MP3

“Bu dunýade gaýgy-gussaňyz bolar, ýone mert boluň. Men dunýaňy ýeňdim” (Ýhanna
16:33)

Salam eziz doganlar we uýalar.Masihyý bolmak ajaýpdyr,yone bu ajaýyplygy
dünýa gynansak-da görüp bilmaýar.Biziň programmamyz “Soňunaçenli durup
bilmek”diyip adlanýar. Ýadyňyzda bolsa geçen gezek biz Isadaky bir
doganymyz Hytaýda öz dynyý dünýagaraýyşy sebäpli ýygirme ikki ýyla höküm
edilen äriniň tussag edilendeni hakynda söhbetleşiptik.Geliň şol gyzykly
hekaýanyň dowamyny diňlaýas. Ikkinji synag partiýa guramasy tarapyndan
edilen psihologik basym boldy.Ärimi Hitaý kompartiýasynyň dine garşy
syýasatyna boýun bolmany uçin tussag eden eken,meni hem kontrrewolýsioner
aýal,diýip hasaplaşdy.Maňa ýene ärimi başga görmesligimi aýtdylar. Her güni
hökümet öz dünýagaraýyşymdan gaýtmaklygymy we ärim bilen nikani bozmaga
mejbur etmaga synanyşýady. Her güni meni alty sagatlap sorag edip azap
berýadylar,gýüçli basym geçirýadylar. Eger men Hudaýi bilmenimde,özümi
öldürip goýan bolordym. Başga men bilen aýallar bunuň ýaly ýagdaýda
akylyňdan azaşyp özüni öldürdiler. Men Hudaýyň kömegine doly ynanýadym.Azap
berýan soraglar wagtynda men gözümi ýapyp içimden ybadat edýadym. Uçinçi
synag agyr işden ybaratdy.Maňa garşy goýulan aýyplama sebäpli,maňa
fabrika ýa-da edarada işlemaga rugsat berilmýady.Alty sagatly soragdan
soň men sekkiz sagatlyk işi işlep bermegim gerekdi.Men kerpiç
artylan,beton we plitalar artylan wagonlary günine seksen senta çekýadym.
Ýük oraň agyrdy.Men işde şeýle bir haldan düşýadym! Indiki iş smenasy
başlanýynçenli özümi ýadaw düýadym. Menden der derýa bolup akýady. Sowuk
we buz bolup galan kir sebäpli wagoňy çekmek oran kyndy. Kä wagtlar pil
bilen sementňy ikkinji gata atmagyma dogry gelýady.Men diňe Hudaýdan
ýardam sorap eden durnukly ybadatym sebäpli diri galdym. Öl mähr görkezdi
we maňa gýüç berdi.Dörtunçi synag beden çagyrygydan ybarat boldy.Ärimi
alyp gidende meniň ýaşym ottüz döküzdady.Hökümet emaldarlary meni başga
adama dürmüşa bermaga razy etmekçi boldylar.Eger hökümet mejburlanine
razy bolsam maňa täze kwartala göçüp otmäga rugsat beren bolardylar.Meniň
şahsyý işimi täzeltenden ýazyp we men oňdan soň kyn işde işlemesligim
mumkin bolordy. Maňa sowgatlar,pul we geýimler bilen erkek kişiler gelip
başladylar,biri bolsa hatt-da aýrylyşmak uçin arza taýynlap geldi. Olar
hatt-da ýary gije öýimyň gapysyny arkaýyn kakýadylar. Men olara şeýle
diydim: Men Masihyýdyryn Aýrylyp hem bilmaýan,dürmüşa çykyp hem bilmaýan”
Hudaý meni şeýle bir söýady,şol sebäpli bu hemme güna,gyzyklandyryýjy zat
we gowy,rähet haýatda ýaşamak islegine garşy durmaga gýüç berdi. Her gezek
ybadat edenimde Ol maňa gerekli hemme zady berýady… hatta men soranymdan
hem artygy bilen berýady. Yigirme bir ýyl sekkiz aý diýende ärimi azatlyga
çykardylar. Ýigirme ikki ýyl-aýrylyk uçin oran köp muddet.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top