MP3

Salam ezizler. Egerde adamlaryň butlardan we günalerden gaýtmanyny
halasanyz olora dinňi bermeň.Olara öz medenietiňizi geçirmaga
synanyşmaň.Olar başka medenietni halamaýalar. Olara täze düzum ýa-da
pelsepeni öwretmaga hereket etmeň.Oloryň gyrylmagyny bireýýäm görup
bolan.Filip samariýalylar bilen paýlaşany ýaly Isa hakynda şeýle
paýlaşyň.Sebäpi Isa teşneňler uçin Diri suw,aç galanlar uçin Diri
nan,hassalar uçin Şipa,garankylykdakylar uçin Nur,etimlere Ata,Oňa ynanlar
uçin bolsa Başy we Ahrydyr.Ol ynsan mätäj bolan zatlaryň
Hemmesidyr.Resulerden Pawlus ýokary maglumatly,öz töweregindäkileriň
ýolbaşçysy,atalarynyň ygtykadty uçin berilen adamdy.Onuň öz imanyndan
geçmägina hiç kim ynanman bolordy.Yone edil şol zat gelip çykdy:Ol Isany
şahsy görende öz”gadyr-gymmatyny” galdyrdy.Ynha ol näme didi:”Eger ynsan
guýjine daýanmaly bolsa,onda bu babatda meniň doly tutarygym bardyr.Rger
ýene kimdir biri tene daýanmaga tutarygy bardyr öýtse,meniňki onan-da
köpdür.Men dünýa inenimden sekizinji günde sünnet edikendim.Men ysraýyl
halkynyň benýamin tiresinden bolup ýewreýleriň ýewreýdiriň.Ýahydilaryň
Kanunyny berjaý etmek babatda hem fariseýdiriň.Din ugryndaky yhlas
diýseňiz.imanlylar ýygnagyna azar berdim.Mukaddes Kanuna daýanýan dogrulyk
diýseňiz,aýypsyzdym.Emma öň bahbitli saýan zatlarymy indi Mesihniň
hatyrasyna biderek saýýaryn. Hawa men Rebbim Isa Mesihi tanamagyň ajaýyp
belentliginiň hatyrasyna ähli zady biderek saýýaryn.Men Onuň hatyrasyna
ähli zatdan geçip bularyň baryny çöp-çör saýýaryn.Men Mesihi gazanasym we
Onuň bilen mäkäm birigesim gelýär.Men Mukaddes Kanuna daýanýan öz
dogrulygyma däl,eýsem Mesihe bolaan imana daýanýan,iman arkaly Hudaýdan
bolan dogruluga eýe bolasym gelýar. Men Isa Mesihiň Özüni Onuň direlişini
güýjüni bilesim gelýar.Isa Mesihiň jebir-jepalaryna şarik bolup,Oňa Onuň
ölüminde meňzap,ölümden direlişe ýetesim gelýar.(Filip 3:4)Pawlus uçin
hemme zat ahmietsiz bolup galdy,çunki ol Masiha düşüşypty.Bu hemme uçin
mojizady.Pawlusyň haýatynda beýik özgerişni Mesihiňşagirdleri we resulleri
derew aňlamadylar.Emma ony Özgertiren Masih bilen şahsyý geçinmeleri
başyndan geçirdendi. Ol “ gadyr-gymmatlaryny ret etmekden” şatdy.

Musa çagalygynda köşige alyp getirilendi.Ol mysyryň butin bilimlerini
alandy.Ol işinde hem sözünde hem danady. Ol eýr ýüzünde ýaşan faraonlaryň
iň beýigi bolmagy mumkindi.Ol göwnüne gelen hemme zada eýedi.Emma biz Köne
Ahdda ökänymyzda Isa gelmesden ençeme oň Hudaýyň gudratyny iman bilen
göreninde,özgermana taýyn bolanyny gordik.Şahsy tejribede haýatymyza
başkaça many berýan we ony ozgertirýan guýuç bar. Ene nahilli sebäplere
görä Musa öz döwletini ,jemagatyny,çoldäki ýalgyzlyk we judalyk uçin öz
häkimliginden inkar edip gitdi. Ýakynda Mesiha düç gelip gowy hak tolenýan
i’ini täşlan bir ýaş ýyigit hakynda okaptym. Onuň işi Hudaýa makul
däldigini aňlapty.Isa bilan düşüşandan soň haýaty özgereni sebäpli “göşt
uçin sunkni taşlady” Mukaddes Kitap şeýle diyidi””Şoňa görä=de kim Isa
Mesihe degişli bolsa ol täze ýaradylyşdyr.Könesi geçip gitdi,indi täzesi
geldi(2ji Korinfik 5:17)Bu hakykatdan hem şeýle .Mesih bilen şahsý
düşüşmak ynsana daşky özgeriş ýaly içki özgerişlerni hem alyp gelýar.
Ezizler eger şonuň ýaly hekaýalaryň elektron şeklini almak islegi bolsa
biziň saýtymyza giriň.Ol eýrde gyzykly we peýdaly hekaýalary göçürup
almagyňyz mumkin. Egerde öz pikirleriňizi bildirmekçi bolsaňyz bize hat
ýollaň. Hoş haýyr sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top